Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het nationale merk, bestaande uit een kaart van Engeland en Wales, met in het midden een cirkelvormig schild in de Britsche kleuren, waarop vermeld is „Produce of England and Wales".

Daarnaast heeft Engeland maatregelen genomen om het publiek nadrukkelijk op eventueele herkomst yan goederen uit andere landen opmerkzaam te maken. Aan Duitsche importeurs werd b.v. de verplichting opgelegd om op alle in Engeland in te voeren producten de Duitsche herkomst duidelijk aan te geven en wel door de woorden „Made in Germany" (daarnaast ook „Made in France" enz.).

Hoewel men in Engeland het doeltreffende van dezen maatregel volhoudt, is b.v. het „Made in Germany" naar Duitsche lezing een prachtig propagandamiddel gebleken voor Duitsche producten.

De aanduiding „Made in Germany" is wel eens een collectief merk voor Duitsche producten genoemd x). Dit is echter niet juist, omdat deze aanduiding ten eenenmale onderscheidend vermogen, dat ook de Engelsche wet van merken verlangt, mist. Het is eenvoudig een nadere aanduiding van het product, die verder geheel buiten het merkenrecht valt.

Frankrijk. In Frankrijk bestaat naast het hierboven genoemde staatsstempel (blz. 44) het merk „Unis-France", toebehoorende aan de Union Nationale Intersyndicale des marqués collectives 2). Deze Union is in 19x5 door de Kamer van Koophandel van Parijs opgericht in verband met het feit, dat Frankrijk (vóór den oorlog) overstroomd werd met Duitsche producten. De bedoeling is:

1. zekerheid te geven ten aanzien van den oorsprong der waar;-

2. loyaliteit te bevorderen in handelsbetrekkingen;

3. den verkoop van Fransche goederen bij het Fransche publiek te begunstigen.

Om het Unis-France merk te mogen gebruiken moet men een aanvrage indienen bij het bureau der Union, dat,

1) Elvinger, t. a. pl., blz. 171: „Le „made in Germany" n'est autre chose qu'une marqué collective des produits allemands. Elle a permis a 1'industrie allemande de se passer du concours du commerce anglais en dévoilant aux consommateurs 1'origine des produits"; vgl. Pr. Ind. 28 Februari 1934, blz. 38: De Engelsche wet erkent slechts die collectieve merken als zoodanig, welier gebruik onder streng overheidstoezicht staat.

') Buil. U. S. Tr. M. Ass. Januari 1931, blz. 13 en April 1932, blz. 90.

Sluiten