Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alvorens het recht te verleenen, een onderzoek instelt, of de gegadigde daarvoor inderdaad in aanmerking kan komen, d.w.z. of zijn product in Frankrijk vervaardigd wordt, of hij Franschman is en of het product zelf als Fransch kan worden beschouwd. In dit merk ligt dus veel grooter waarborg voor Fransch fabrikaat dan in het staatsstempel of in aanduidingen als „made in France", „Fabrication franQaise" e.d.

De belangstelling voor het merk Unis-France was aanvankelijk betrekkelijk gering, thans is echter, dank zij een sterke actie, die ook in Frankrijk ondernomen is ten behoeve van de nationale industrie, de beteekenis van dit merk zeer toegenomen. Wettelijke bescherming heeft het verkregen door de wet van 12 Maart 1920.

Nederland. Zeer veel overeenstemming met het merk Unis-France vertoont het merk V.N.F. der Vereeniging Nederlandsch Fabrikaat1). Beide zijn op particulier initiatief ontstaan, beide vereenigingen hebben zich tot doel gesteld het gebruik van nationale producten te bevorderen en bij beide heeft een vrij streng onderzoek plaats, voordat het recht tot gebruik van het merk wordt verleend.

De statuten der Vereeniging Nederlandsch Fabrikaat zijn goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 21 Mei 1915, No. 5, waardoor zij dus rechtspersoonlijkheid heeft verkregen (zij is gevestigd te 's-Gravenhage).

Een eerste vereischte om in aanmerking te kunnen komen voor het voeren van het merk, is het lidmaatschap der Vereeniging. Daar iedereen lid kan worden en de contributie uiterst laag is gesteld, is deze voorwaarde voor niemand bezwaarlijk. De V.N.F. heeft haar merk in het nationale merkenregister doen inschrijven voor alle 41 warenklassen, waarin ten onzent de waren met het oog op de inschrijving van merken zijn verdeeld, zoodat het mogelijk is het gebruiksrecht te verleenen voor welke waren ook.

Voordat op een verzoek om het V.N.F.-merk te mogen gebruiken wordt beslist, moet een vragenlijst worden ingevuld, waarbij de fabrikant o.a. verldaart zich te zullen onderwerpen aan de aan het gebruiksrecht verbonden voorwaarden. Het onderzoek, dat door deze vragen wordt ge-

!) Iets dergelijks is het Zwitsersche merk S.P.E.S. (Société de 1'Exportation Suisse), Buil. U. S. Tr. M. Ass. April 1932, blz. 91.

Sluiten