Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daan, betreft overigens vrijwel uitsluitend de materie, waaruit het product is samengesteld, b.v. of en in hoeverre grondstoffen of onderdeel en uit het buitenland worden betrokken. De vraag, of een product in verband hiermede al dan niet als Nederlandsch is te beschouwen, wordt van geval tot geval door de Vereeniging in hoogste instantie beslist. Daarbij blijft buiten beschouwing of de eigena(a)r(en) de Nederlandsche nationaliteit bezit(ten), evenals de vraag of al dan niet met buitenlandsch kapitaal gewerkt wordt.

Bij het Unis-France-merk is men in dit opzicht veel strenger. De aanvrager moet Franschman van geboorte zijn of, wanneer hij Franschman is door naturalisatie, sinds minstens 15 jaar de Fransche nationaliteit bezitten. Voor sociétés anonymes wordt voor elk geval afzonderlijk beslist, of de onderneming inderdaad „Fransch" kan worden genoemd; hiervoor zijn dan ook bezwaarlijk vaste voorschriften te geven.

Voor het recht het V.N.F.-merk te voeren wordt aan den gebruiker een bedrag van ƒ 100.— in rekening gebracht, terwijl een hooge boete (ƒ 1000.—) wordt verbeurd, o.a. wanneer blijkt, dat het merk gebruikt wordt voor andere producten dan waarvoor het gebruiksrecht is verleend. De Vereeniging behoudt zich voorts tegenover iederen gebruiker het recht voor, de verleende toestemming te allen tijde zonder opgave van redenen in te trekken, in welk geval de gestorte ƒ 100.— worden gerestitueerd. Iedere gebruiker is bovendien verplicht het dagelijksch bestuur der V.N.F. onmiddellijk te waarschuwen, wanneer hem van een onrechtmatig gebruik van het merk blijkt.

Het V.N.F.-merk is dus een buitengewoon solide waarborg van herkomst en kan ten volle aanspraak maken op den naam van nationaal garantiemerk van herkomst.

Volledigheidshalve moge hierbij worden opgemerkt, dat bij het onderzoek, of het recht om het V.N.F.-merk te voeren kan worden verleend, ook eenigszins op de waar zelf wordt gelet, in zooverre, dat het merk voor producten van minderwaardige qualiteit, zooals b.v. medicamenten, die kennelijk kwakzalversmiddelen zijn, zonder meer wordt geweigerd. Een nauwkeurig omschreven criterium is hiervoor niet te geven; het dagelijksch bestuur beslist ten deze naar eigen inzicht.

Sluiten