Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken of teekenen voor pootaardappelen, onder bepaalde voorwaarden aan gegadigden uit te reiken 1).

Een verschil met b.v. het Rijksbotermerk is dit, dat voor het gebruik van het merk van den Nederlandschen Algemeenen Keuringsdienst iedereen, die pootaardappelen exporteert of wenscht te exporteeren, in aanmerking kan tomen, terwijl het gebruik van het Rijksbotermerk voorbehouden is aan aangeslotenen bij het Rijksbotercontrólestation. De gebruikers van het eerste vormen dus in tegenstelling met de gebruikers van het Rijksbotermerk geen collectiviteit (vgl. blz. 2).

Voorts zijn op grond van de Warenwet van 19 September 1919, S. 581, nog een aantal Rijkskeurings- of garantieaanduidingen vastgesteld. Wij volstaan met vermelding van het Rijkshoningmerk, ingevoerd bij het Honingmerkenbesluit van 30 September 1929, S. 445 s).

De belangrijkste buitenlandsche nationale garantiemerken zijn:

Italië: nationaal garantiemerk voor export, voor versche en gedroogde vruchten, voor groenten en voor moeskruiden, ingevoerd bij de wet van 23 Juli 1927, aangevuld bij de wet van 4 October 1928 (Pr. Ind. 1928, blz. 57).

Spanje: nationaal garantiemerk voor landbouwproducten, ingevoerd bij de wet van 11 Juni I929 (Buil. U. S. Tr. M. Ass. April 1932, blz. 88).

Voor beide gelden strenge keurings- en controlevoorschriften.

Luxemburg: nationaal botermerk, ingevoerd bij de wet van 23 September 1932 (Pr. Ind. 30 November 1932, blz. 206),

Duitschland: o.a. nationaal garantiemerk voor melk: Markenmilch, ingevoerd bij de wet van 31 Juli 1931 (Pr. Ind. 31 December 1930, blz. 261) en voor eieren (Verordnung

1) Besluit van 3 Juni 1932, S. 233 (berustende op art. 8 van de Landbouwuitvoerwet van 1929) betreffende den uitvoer van pootaardappelen; nader uitgewerkt bij de wet van 15 December 1932, S. 608. De Vereenigde Nederlandsche Keuringsdienst, gevestigd te Wageningen, is opgericht 26 Mei 1932.

2) Hierbij moge worden opgemerkt, dat deze Rijkscontrólemerken wel is waar alle collectieve merken zijn en als zooodanig zeer zeker bespreking verdienen, maar dat het voor deze merken, omdat zij alle direct of indirect op een speciale wet berusten en dus speciale bescherming genieten, van geen belang is of er al dan niet een algemeene wettelijke regeling ten aanzien van de bescherming van collectieve merken bestaat. Toch zijn verschillende Rijkscontrólemerken in het gewone merkenregister ingeschreven. Vgl. blz. 108.

Sluiten