Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amerika. Een dergelijk merk, dat in Amerika een zeer belangrijke rol is gaan spelen, is het „Treemark" voor hout1), toebehoorende aan de American National Lumber Manufacturers Association. Het Treemark is ingevoerd in 1929, na jarenlange voorbereidingen en besprekingen betreffende de qualiteitsbepalingen; van deze standaardbepalingen kan ieder kennis nemen. De houthandel is hierdoor in hooge mate vereenvoudigd: men behoeft geen monster meer te vragen, men behoeft niet meer afhankelijk te zijn van de betrouwbaarheid van aannemer of leverancier; als men hout koopt, voorzien van het Treemark (dat nog in verschillende, nauwkeurig nader omschreven qualiteiten leverbaar is), dan weet men precies, kan men althans precies te weten komen, aan welke voorwaarden dit hout voldoet.

Streng wordt opgetreden tegen degenen, die het Treemark zouden aanbrengen of doen aanbrengen, zonder dat het hout in overeenstemming is met de standaardbepalingen. Onnoemelijk kan de schade zijn, die door één falsificatie aan den goeden naam van het merk zou kunnen worden toegebracht. De Association is dan ook zelfs zoover gegaan, dat zij zich met het oog hierop tegenover haar consumenten heeft verplicht, om op eigen kosten op te treden tegen en een bevredigende oplossing tot stand te brengen met dengene, van wien een consument hout heeft gekocht, dat ten onrechte van het Treemark was voorzien.

Soortgelijke merken als het Treemark, d.w.z. merken, die aangebracht worden ten bewijze dat het product aan vaststaande standaardbepalingen voldoet, dus collectieve garantiemerken in den vollen zin des woords, treft men in Amerika vrij veel aan.

Een terrein, waarop men aldaar reeds vroeg tot invoering van dergelijke qualiteitsmerken is overgegaan, is dat der fruitteelt (speciaal in het westen) 2). Er zijn vier zeer belangrijke „Associations", die standaardvoorschriften bezitten voor het fruit, dat door haar leden geteeld en in den handel gebracht wordt en die garantiemerken hebben, welke ter beschikking van de leden worden gesteld om aan te

x) Zie hieromtrent A. S. A. Buil. Januari 1932, blz. 2; O. & M. 1 Augustus 1932; U. S. Tr. M. Ass. Buil. Juli 1930, blz. 159 en April 1932, blz. 88; voorts de door deze Association uitgegeven brochure „Taking the Mystery out of Lumber buying".

•) A. S. A. Buil. Januari 1932, blz. 3.

Sluiten