Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ziet voor den bloei zoowel van den binnenlandschen handel als van den handel met het buitenland; daaraan is dan ook de opkomst van de z.g. „Gütezeichen", de qualiteitsmerken, te danken.

In de reeds genoemde brochure van Jungblut wordt er de aandacht op gevestigd, hoe er in de na-oorlogsche inflatiejaren in Duitschland een warenhonger van ongekenden omvang uitbrak: ,,Bedürfnisdeckung einerseits Geldentwertung und Flucht in die Sachwerte andererseits zerstörten den Ausgleich zwischen Waren- und Geldwert". Zelfbehoud en eigenbelang speelden ook bij de fabrikanten in deze ontwrichte tijden een groote rol en het spreekt vanzelf, dat hierdoor de qualiteit der producten vaak ernstig in het gedrang kwam.

Om deze weer op peil te brengen gingen fabrikanten en andere ondernemingen, toen het geld gestabiliseerd was en een normalere toestand was ingetreden, meer en meer over tot verbetering der qualiteit hunner producten, waarop dan speciale „qualiteits"-merken werden aangebracht; anderzijds werd ook van den kant der verbruikers een actie gevoerd tegen de vaak schreeuwende wanverhouding tusschen prijs en qualiteit (b.v. door de „Reichs-, Landes- und Kommunalbehörde", de „Reichsorganisation" der Huisvrouwen, welke laatste haar eigen merk trachtte aangebracht te krijgen op die waren, welke zij „preiswert" achtte).

Uit deze en dergelijke pogingen om aan den wantoestand een einde te maken, ontstond een algemeener streven in enkele producentenkringen, om de vele gebreken van het warenverkeer daaruit te doen verdwijnen, o.a. door vaststelling en bekendmaking van qualiteitsvoorschriften en de invoering van qualiteitsmerken, aan te brengen op die producten, welke aan de qualiteitsvoorschriften voldeden.

In het boekje van Jungblut wordt hieromtrent gezegd:

„Die bewuszte Wiederaufrichtung von Wertmaszstaben über Güte und Preis „ist ihnen Richtlinie für Wiederaufbau und Gesundung. Aus dieser Überzeugung „heraus erfuhr die Schaffung einheitlicher eine Branche umfassenden Güte„zeichen ihre Wiedergeburt."

Waar het dus voornamelijk bij deze garantiemerken om gaat, zijn de voorwaarden, die aan het gebruik ervan ten grondslag liggen, die een bepaalde gebruikswaarde, overeenstemmende met de gemiddelde behoeften, waarborgen.

Met een enkele greep uit de talrijke in Duitschland geldende Gütezeichen, moge hier worden volstaan:

Sluiten