Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het merk Rein-Leinen en Halbleinen van het „Verband deutscher Leinenwebereien E.V." Deze merken dienen slechts voor producten, die voldoen aan de „Bezeichnungsvorschriften", in onderling overleg tusschen den „Reichsausschusz für Leiferungsbedingungen beim Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit" en vertegenwoordigers van producenten-, handels- en consumentenkringen vastgesteld.

Een voorbeeld van het gebruik van het garantiemerk voor aanduiding van de bijzondere qualiteit van een hoofdbestanddeel eener waar is het merk Rein voor Füllmaterial voor Steppdecken, toebehoorende aan de „Vereinigung deutscher Stepp- und Daunendecken-Fabrikanten E.V."

Een merk, dat een bepaalde bewerking garandeert, is het in de leerindustrie voorkomende Eichenbaumzeichen van het „Altgerberverband E.V."

Herkomst en bepaalde eigenschappen der grondstof en van het eindproduct garandeert het merk van het „Rasierklingenindustrie-Verband E.V", Solingen.

Nederland. In Nederland zijn dergelijke op standaardvoorschriften berustende merken vrijwel onbekend, al vertoonen de hierboven genoemde, uit de Warenwet voortspruitende aanduidingen er wel eenige gelijkenis mede. Deze laatste zijn echter gebaseerd op van overheidswege opgelegde voorschriften, gedeeltelijk van dwingenden aard, die gewoonlijk de geheele productie van het desbetreffende artikel omvatten (blz. 50).

loiiectieve Naast de tot nu toe behandelde merken, die voor zoover ïerkeifvan ZÜ niet geheel officieel te noemen zijn, toch alle een meer rivaat- of minder sterk naar voren tredend officieel tintje hebben, ard!el^ken staan de collectieve keurings- of garantiemerken van zuiver particulieren aard.

Evenals de overheid het initiatief kan nemen tot oprichting van instellingen, die keuringen moeten verrichten (Rijksbotercontrölestations), zoo kan ook een bepaalde instelling op particulier initiatief waren gaan keuren ten aanzien van deugdelijkheid, qualiteit, de aanwezigheid van een essentiëele hoedanigheid, enz. Om kenbaar te maken, dat zij dit onderzoek heeft verricht en dat het resultaat gunstig was, is vermelding op het desbetreffende product noodzakelijk; de meest voor de hand liggende wijze om dit te

Sluiten