Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doen, is het aanbrengen of doen aanbrengen van een merk, een collectief garantiemerk, dat ofwel door de instelling zelve wordt aangebracht, ofwel door den desbetreffenden fabrikant, nadat hij van de instelling het recht heeft verkregen zulks te doen.

K.E.M.A.- Als voorbeeld moge dienen het merk van de N.V. tot merk. keuring van Electrotechnische Materialen te Arnhem (K.E.MA.-merk). Zooals de naam reeds aanduidt, keurt deze vennootschap electrotechnische materialen en wel op hun deugdelijkheid, veiligheid e.d.

Het doel dezer Vennootschap is o.a. (art. 2, sub c der Statuten):

„Het verleenen van het recht om materialen en toestellen op electrotechnisch- en aanverwant gebied in den handel te brengen, voorzien van een daartoe door de vennootschap vast te stellen garantiemerk, wanneer deze materialen en toestellen aan alle voor dit garantiemerk te stellen eischen voldoen en bovendien ten opzichte daarvan de noodige waarborgen aanwezig zijn voor deugdelijk en constant fabrikaat". (Ned. Stc., 6 September 1932, No. 172).

Voldoet b.v. een electrotechnisch apparaat aan de daarvoor na nauwkeurige proefnemingen in de laboratoria der K.E.M.A. vastgestelde eischen 1), dan wordt aan den fabrikant het recht verleend het K.E.M.A.-merk op het apparaat aan te brengen. Zij verricht haar keuringen voor ieder, die daarvoor in aanmerking komende waren ter keuring aanbiedt. Het merk wordt dus gebruikt door meerdere zelfstandig handeldrijvende ondernemingen, die slechts dit gemeen hebben, dat zij alle op electrotechnisch gebied werkzaam zijn; het merk is dus ongetwijfeld collectief, al vormen de gebruikers van het K.E.M.A.-merk geen collectiviteit (vgl. blz. 1 en 2 Inleiding).

Behalve over het uit de vier letters K.E.M.A. bestaande keuringsmerk beschikt de K.E.M.A. over een keuringskendraad, bestaande uit verschillende draden van bepaalde kleur, speciaal voor kabels. Door de aanwezigheid van deze keunngskendraad in de omspinning van een kabel, mag de kooper aannemen, dat de desbetreffende kabel aan de keuringseischen der K.E.M.A. voldoet.

i) Daar de K.E.M.A. nog slechts betrekkelijk kort bestaat (1927), zijn nog niet voor alle materialen enz. keuringseischen vastgesteld..

Sluiten