Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het spreekt wel vanzelf, dat de K.fc.M.A. niet steens medewerking ondervindt van de fabrikanten, die, willen zij hun producten in overeenstemming brengen met de eischen, die de K.E.M.A. stelt, hun productiekosten vaak belangrijk zien stijgen en die dus, tenzij zij met een geringere wmst genoegen nemen, wel gedwongen zijn hun verkoopsprijs te verhoogen, met de kans daardoor hun omzet te verkleinen. Daartegenover staat echter het groote algemeene belang, gelegen in gegarandeerd goed materiaal op electrotechnisch gebied, te grooter, wanneer men bedenkt, hoeveel ondeugdelijk materiaal er in den handel is, tegen het gebruik waarvan wegens de gevaren, die het kan opleveren, niet genoeg gewaarschuwd kan worden.

Het K.E.M.A.-merk kan men dus met recht een collectief qualiteitsmerk noemen.

>

rk van Een ander vrij bekend keuringsmerk, dat op particulier insti- initiatief is ingevoerd, is het merk van het Instituut tot i. ver. voorlichting bij huishoudelijken arbeid van de Nederlandi Hols- sche Vereeniging van Huisvrouwen; uit den aard der zaak luwen. dient dit merk uitsluitend voor voorwerpen van huishoudelijken aard, en wel voor die, welke bij keuringen (technisch en practisch) door het instituut deugdelijk zijn bevonden. Het kan zeer wel voorkomen, dat een huishoudelijk electrisch apparaat zoowel het K.E.M.A.-merk als het I.V.v.H.merk vertoont, maar het is ook mogelijk, dat de K.E.M.A. een dergelijk apparaat goedkeurt, omdat het volkomen voldoet aan alle eischen van deugdelijkheid en veiligheid, doch dat het Instituut zijn goedkeuring eraan onthoudt, ófwel omdat het practisch niet beantwoordt aan de eischen, die een huisvrouw er redelijkerwijze aan kan stellen, ofwel omdat de prijs te hoog wordt geacht tegenover de practische gebruikswaarde, die het apparaat heeft.

Het Instituut onderzoekt daarnaast tevens of het gebruik van het artikel aanbevelenswaardig is en niet nadeehg voor de gezondheid.

Daar de Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen met haar ledental van ongeveer 33*000 een machtige vereeniging is, is het voor fabrikanten van huishoudelijke artikelen van veel belang het merk van het Instituut te mogen voeren, zij verzekeren zich daardoor al a priori een zekere voorkeur voor hun producten bij een groot gedeelte der Nederland-

Sluiten