Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IV. BESCHERMING VAN HET MERK.

AFDEELING i.

Bescherming van het Individueele Merk.

A. Ontstaan van het recht op en de Rechtspositie van het Individueele Merk.

inschrij- Vrijwel alle landen ter wereld hebben een wettelijke regeling van het merkenrecht met bepalingen omtrent inschrijving der merken in speciale daartoe bestemde registers 1). Wat echter de beteekenis en de rechtsgevolgen der inschrijving betreft, staan de verschillende nationale wetten in principe vaak lijnrecht tegenover elkaar.

Daar voor de bescherming van collectieve merken aan de inschrijving in verschillende opzichten andere eischen moeten worden gesteld dan aan de inschrijving van individueele merken, moge voor een juist begrip eerst de inschrijving van deze laatste merken nader worden besproken. Declara- In hoofdzaak bestaan hiervoor twee systemen, respectieve en tievelijk berustend op het declaratieve en op het constitutieve Stelsel tieve stelsel van inschrijving.

Volgens het declaratieve stelsel declareert men bij inschrijving een van elders bestaand, op gebruik berustend (vgl. blz. 29), recht. Een zuivere declaratie zonder meer is de declaratieve inschrijving echter gewoonlijk niet; in de meeste landen, waar dit stelsel geldt, wordt het bestaande merkrecht door de declaratieve inschrijving versterkt, en wel door een speciale merkenrechtelijke bescherming alsmede door toekenning van een strafactie tegen dengene, die het recht schendt, welke bescherming aan het niet-ingeschreven merk

i) Vgl. Hensen, O. & M. Januari 1933, blz. 2: „Welk nut heeft het merken dépót?"

Sluiten