Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerste Wat het gebruik betreft, doet zich nog een andere quaestie

gebruik. VOOr, n.1. of het voldoende is, dat het merk één keer gebruikt is, dan wel of een gebruik zoodanig, dat het merk eenige bekendheid heeft verworven, noodzakelijk is.

In art. 3 lid 1 wordt het recht tot uitsluitend gebruik van een merk uitdrukkelijk toegekend aan dengene, „die het eerst... van dat merk... gebruik heeft gemaakt", zonder dat dit gebruik nader wordt omschreven. Een eenmalig gebruik zou dus feitelijk reeds het merkrecht doen ontstaan1).

Dit kan echter ten opzichte van den inschrijver van een bepaald merk, van wien men redelijkerwijze niet kan verwachten, dat hij met het éénmalige gebruik door een ander van datzelfde of van een in hoofdzaak overeenstemmend merk bekend is, tot grove onbillijkheid leiden, b.v. wanneer de inschrijver aan dit merk groote bekendheid heeft weten te geven en de ander, die feitelijk de eerste gebruiker is, dan, als zoodanig, het recht op het desbetreffende merk voor zich opeischt. Volgens de letter van de wet zou de rechter in een dergelijk geval de aanspraken van dien eersten gebruiker als rechtsgeldig moeten erkennen.

wie kaa in- Art. 3 der Merkenwet verlangt implicite, dat degene, die schrijving inschrijving vraagt (of degene, voor wien dit gevraagd ^riTvra- wordt) een fabrieks- of handelsonderneming bezit, waar de gen? producten, ter onderscheiding waarvan het merk bestemd

is, worden vervaardigd. (Dit blijkt ook uit art. 3bis en uit art. 20).

Door dit vereischte wordt feitelijk een deel van de in het hedendaagsche handelsverkeer voorkomende merken van

merkenbescherming uitgesloten, en wel in ae eerste piaau> de collectieve merken, waarover hieronder nader (blz. 105 vlg.), en in de tweede plaats de merken voor diensten (blz. 39), omdat wie over een collectief merk of over een merk voor diensten wenscht te beschikken, geen onderneming heeft, waar waren worden vervaardigd of verhandeld, zooals in de Merkenwet wordt bedoeld. Collectieve merken zijn desondanks herhaaldelijk ingeschreven; de inschrijving van merken voor diensten is echter meer dan eens door het Merkenbureau geweigerd.

Omtrent den rechthebbende bepaalt de wet overigens niets.

Vgl. Drucker t.a.pl., blz. 86.

Sluiten