Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

merk publiekrechtelijke wapens bevat, als aldaar nader omschreven);

3. Bij strijd met art. 3 lid 1 (wanneer het merk dus niet voldoet aan de omschrijving, die de wet van het merk geeft);

4. Bij strijd met art. 3bis (inschrijving ten name van meer dan één rechthebbende, indien dezen niet allen gezamenlijk gerechtigd zijn tot de fabriek of handelsinrichting tot onderscheiding van welker waren het merk bestemd is).

.andha- ^4. Niet-inpeschreven merken:

mg van

et merk- De eerste gebruiker is en blijft uitsluitend rechthebbende en heeft de volgende acties tot handhaving van zijn recht:

1. Een actie tot bevel van inschrijving van zijn merk bij verzoekschrift aan de Haagsche Rechtbank, wanneer de inschrijving z.i. ten onrechte door het Merkenbureau geweigerd is (art. 9 Mw.),

2. Een actie tot nietigverklaring van een inschrijving op grond van art. 10:

a. gedurende 6 resp. 9 maanden na de aldaar bedoelde openbaarmaking resp. mededeeling, door eenvoudig een verzoekschrift te richten aan de Haagsche Rechtbank;

b. nadien op dezelfde wijze, mits gebaseerd op een rechterlijk gewijsde.

Voorts kan hij bij dagvaarding met inachtneming van de gewone regels van het burgerlijk procesrecht instellen:

3. Een actie tot verklaring van recht;

4. Een actie tot onrechtmatigverklaring der gewraakte handelingen;

5. Een actie tot verbod van verderen inbreuk met veroordeeling tot een dwangsom bij overtreding;

6. Een actie tot schadevergoeding op grond van art. 1401 B.W., waarbij in den regel wordt aangenomen, dat inbreuk schade impliceert, behoudens wanneer het tegendeel aannemelijk wordt gemaakt.

B. Ingeschreven merken:

Degene, ten name van wien een merk ingeschreven staat, heeft geen andere acties tot handhaving van zijn recht, dan onder A. genoemd.

Sluiten