Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderzoek, dat met enkele aanvullingen x) gemakkelijk pasklaar zou zijn te maken voor het nieuwe stelsel van inschrijving.

Enkele der geldende weigeringsgronden behoeven echter een nadere bespreking.

Het Merkenbureau kan ingevolge art. 9 lid 1 de inschrijving van een merk weigeren, wanneer dit geheel of in hoofdzaak overeenstemt met dat, hetwelk voor dezelfde soort van waren ten name van een ander is ingeschreven of door een ander eerder ter inschrijving is ingezonden. Soort van De vraag is nu, of wel streng moet worden vastgehouden waren' aan de voorwaarde, dat het merk, hetwelk als belemmering geldt voor de inschrijving van het ter inschrijving ingezonden merk, dienst moet doen voor dezelfde of gelijksoortige waren.

In een proces voor de Amsterdamsche Rechtbank van enkele jaren geleden2) is deze vraag ter sprake gekomen. Als eischer trad hier op de rechthebbende op het merk 4711 voor Eau de Cologne, die zich gekrenkt voelde in zijn rechten, omdat het Merkenbureau was overgegaan tot inschrijving van ditzelfde merk voor sigaren, en die nu nietigverklaring van deze inschrijving verlangde. De Rechtbank besliste afwijzend, kon ook moeilijk anders doen, omdat art. 10 uitdrukkelijk bepaalt, dat een verzoek tot nietigverklaring van een inschrijving slechts voor inwilliging vatbaar is, wanneer het merk geheel of in hoofdzaak overeenstemt met dat, waarop een ander voor dezelfde soort van waren recht heeft.

Deze beslissing doet de vraag rijzen, of het werkelijk in alle opzichten billijk is vast te houden aan de voorwaarde, dat het ter inschrijving aangeboden merk slechts nieuw behoeft te zijn voor de bepaalde waar of de bepaalde soort van waren, waarvoor de inschrijving verlangd wordt. Het is vaak lijnrecht in strijd met het rechtsgevoel, wanneer iemand voor zijn waren als merk aanneemt en laat inschrijven het onderscheidingsteeken, dat een ander — zij het ook voor een geheel andere tak van handel of industrie — met veel moeite en kosten ingang heeft doen vinden en populair heeft weten te maken 3).

1) Ook in verband met de artt. 6, 6bis en 6ter Unieverdrag (vgl. b.v. blz. 80, noot 1).

s) Avondblad Handelsblad 20 Maart 1931.

») Vgl. voor de vraag, of hiermede niet een terrein buiten dat der Merkenwet betreden wordt, blz. 104.

Sluiten