Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als rechthebbende staat ingeschreven en dus, behoudens kwade trouw of bedrog, een „beter" recht heeft; 2. een actie tot nietigverklaring van een inschrijving voor gelijksoortige waren en bij wijze van uitzondering voor ongelijksoortige waren, op grond van art. 10:

a. gedurende 5 jaar na de aldaar bedoelde openbaarmaking, resp. mededeeling door een requestprocedure;

b. nadien in geval van kwade trouw of bedrog op grond van een rechterlijk gewijsde (vgl. blz. 79).

B. Ingeschreven merken.

Degene, die als rechthebbende ingeschreven staat, wordt vermoed rechthebbende te zijn; na vijfjaar na den datum van inschrijving wordt hij, behoudens bewijs van kwade trouw of bedrog, geacht rechthebbende te zijn.

Hij heeft de volgende acties tot handhaving van zijn recht:

1. een actie tot verklaring van recht;

2. een actie tot verbod van verderen inbreuk, op te leggen aan dengene, die inbreuk pleegde, met veroordeeling tot een bepaald bedrag als schadevergoeding in geval van overtreding van het verbod;

3. een actie tot schadevergoeding, als sub A 1.;

4. een actie tot nietigverklaring van een inschrijving als bedoeld bij A sub 2.

Straf- Alleen inbreuk op een ingeschreven merk moet straf¬

sanctie. baar zijn..

B. Teniet gaan van het Recht op het Individueele Merk en Verval van de Kracht der Inschrijving.

Verband De gevallen waarin of de voorwaarden waaronder het temer^1 recht op een merk teloor gaat, hangen natuurlijk ten nauwkenbes^her- ste samen met de wijze, waarop het recht wordt verkregen, ming. Ontstaat het recht buiten de inschrijving om, d.w.z. geldt het declaratieve stelsel onder hetwelk de inschrijving een van elders bestaand recht versterkt, dan zal het verlies van dat recht met zich mee moeten brengen het vervallen van de kracht der inschrijving; omgekeerd zal het vervallen van de kracht der inschrijving op zichzelf niet van invloed zijn op het merkrecht, al wordt, omdat immers de decla-

Sluiten