Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

art. io lid i of 3, welk geval door art. 18 niet wordt genoemd.

Daarnaast kan natuurlijk ook bezwaarlijk aan de inschrijving nog eenig recht ontleend worden, wanneer het merkrecht zelf na non-usus gedurende 3 jaar is teloor gegaan (zie hieromtrent verder blz. 99 vlg.).

Maar buiten deze gevallen houdt de Hooge Raad streng vast aan zijn standpunt, dat de kracht der inschrijving op geen anderen grond kan vervallen dan die in art. 18 genoemd.

Ongetwijfeld vindt het standpunt van den Hoogen Raad steun in de wet. Art. 18 geeft niet de minste aanwijzing, dat de daarin genoemde gevallen voor aanvulling vatbaar zouden zijn en men mag wel aannemen, dat dit niet de bedoeling is geweest.

Gaat men echter de jurisprudentie na, waarin de rechter dienovereenkomstig uitspraak heeft gedaan, dan wordt het rechtsgevoel lang niet altijd bevredigd en krijgt men herhaaldelijk sterk den indruk, dat er aan een wet, die tot dergelijke uitspraken noodzaakt, toch wel wat hapert.

Immers bekijken wij de in art. 18 genoemde gevallen nader, dan is feitelijk de eenige grond van beteekenis voor het vervallen van de kracht der inschrijving de sub 1 genoemde. In het geval sub 2 is slechts een administratieve maatregel belichaamd: de geldigheid der inschrijving is — evenals in vrijwel alle landen, waar men merkenbescherming kent — aan een termijn gebonden, zulks om te voorkomen, dat in het merkenregister te allen tijde merken vermeld zouden blijven, die wellicht nimmer meer gebruikt werden en die, zonder dat iemand er iets aan had, aan de inschrijving van eenzelfde of in hoofdzaak overeenstemmend merk ten name van een ander in den weg zouden staan; bovendien wordt door dezen maatregel vermeden, dat men steeds alle registers tot de oudste toe, zou moeten nagaan om te weten of wellicht reeds een merk ingeschreven was, dat geheel of in hoofdzaak overeenstemde met het ingezonden merk1). Bewijst de rechthebbende na een twintigjarig recht dus niet door vernieuwing der aanmelding, dat

') Vgl. O. & M. Februari 1933, blz. a6.

Sluiten