Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inschrijving door den rechter te doen uitspreken, dan zou o.i. het middel erger zijn dan de kwaal.

Even sterk is te verwerpen een ander middel, dat wel eens aan de hand is gedaan 1) om dit monopoliegevaar te bezweren, t.w. om het merkrecht, evenals het octrooi, aan een termijn te binden. Het merkrecht mag echter vooral in dit opzicht niet zonder meer met het octrooi worden gelijkgesteld, omdat het octrooi in wezen sterk verschilt van het merkrecht 2). Een octrooi houdt altijd eenigermate een wettelijk monopolie in, ingevoerd met het motief, dat, wanneer zulk een recht erkend wordt, uit uitvindingen meer voordeel getrokken wordt, dan wanneer de uitvinding direct gemeengoed wordt3); en men heeft het daarom aan een termijn gebonden, omdat een monopolie altijd belemmerend werkt en de wetgever zelf de nadeelen daarvan tot een minimum heeft willen terugbrengen.

Het merkrecht vestigt echter slechts bij hooge uitzondering een feitelijk monopolie en het is ongemotiveerd om het merkrecht ter wille daarvan aan een termijn te binden, temeer wanneer men bedenkt, dat het merkrecht in wezen veel meer overeenstemming vertoont met het recht op den handelsnaam, — en hiervoor is een beperking wat den duur der bescherming betreft, ten eenenmale te verwerpen — dan met het octrooi.

Een andere oplossing, die de nadeelen van een feitelijk monopolie, ontstaan door merkrecht, ondervangt zonder het heele merkenrecht te treffen, is tot nog toe niet gevonden en men zal dus voorloopig in het bestaan van de enkele feitelijke monopolies, voortvloeiende uit het uitsluitend recht op een merk voor bepaalde waren — hoe onbillijk dit in sommige gevallen ook moge lijken — hebben te berusten.

Hierboven werd reeds gezegd (blz. 91), dat de Merkenwet als eenige oorzaak van het tenietgaan van het recht op een merk kent het niet-gebruik gedurende 3 jaar. Daar de inschrijving op het merkrecht steunt, ontvalt aan de inschrijving, wanneer het merk gedurende 3 jaar niet gebruikt

x) Avondbl. Handelsblad 24 December 1933; vgl. ook Derenburg t.a.pl. blz. 165; Groenman t.a.pl., blz. 35 vlg.

!) O. & M. Januari 1934 „De Vervorming van het Handelsmerk tot Soortnaam", blz. 282; vgl. blz. 33.

') Drucker t.a.pl., blz. 14 en 34 vlg.

Sluiten