Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. bij nietigverklaring der inschrijving in de hierna genoemde gevallen sub 3 en sub 4.

Daarnaast moet de kracht der inschrijving vervallen x):

1. door doorhaling op verzoek van dengene, te wiens name de inschrijving is gesteld of de overgang ingevolge art. 20 is aangeteekend;

2. door verloop van twintig jaar na den dag, waarop de inschrijving overeenkomstig art. 5 of art. 8 is geschied, indien deze niet vóór het verstrijken van dien termijn is vernieuwd of indien de vernieuwing niet binnen gelijken termijn is herhaald;

3. door het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis tot nietigverklaring, dat op verzoek van iederen belanghebbende uitgesproken kan worden, mits het verzoek berust op een der volgende gronden: a. non-usus gedurende 5 jaar; b. aanwezigheid van feiten, op grond waarvan de inschrijving geweigerd had kunnen worden en die op het oogenblik der inschrijving reeds bestonden (b.v. wanneer het merk op het oogenblik der inschrijving zijn onderscheidend vermogen reeds verloren had);

4. door het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis tot nietigverklaring, uitgesproken ingevolge art. 10.

Natuurlijk moet, evenals zulks voor de nietigverklaring, sub 4 bedoeld, in art. 12 lid 3 is bepaald, ook bij de nietigverklaring genoemd sub 3 de beslissing door den rechter niet gegeven worden dan na verhoor of behoorlijke oproeping van dengene, die als rechthebbende op het bewuste merk staat ingeschreven. Voor het geval sub 3 zou deze bepaling nog ruimer moeten zijn in dier voege, dat zelfs aan den eisch van behoorlijke oproeping niet behoeft te worden voldaan, wanneer vaststaat, dat de rechthebbende niet- of niet meer bestaat.

Tenslotte zou in art. 10, in verband met hetgeen^ op blz. 84 gezegd is, een nieuw 2e lid ingelascht moeten worden, inhoudende, dat nietigverklaring van de inschrijving van een merk, onder bepaalde voorwaarden, ook mogelijk

*) Daar hier alleen van het Nederlandsche merkenrecht sprake is, blijven de internationale inschrijvingen, waarop art. 18 sub 3 doelt, buiten beschouwing.

Sluiten