Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

collectiviteiten toebehoorende collectieve merken (K.E.M.A.merk, merk van het Instituut der Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen, blz. 57), omdat art. 7bis alleen spreekt van aan collectiviteiten toebehoorende collectieve merken.

Uit het bovenstaande kan zonder meer de gevolgtrekking worden gemaakt, dat het collectieve merk juridisch buiten de bescherming van de Merkenwet valt, ook al is het overigens niet geheel rechteloos x). Maar zelfs in de gevallen, dat een actie uit art. 1401 B.W. of een strafvervolging op grond van art. 328bis Sr. mogelijk is, is de procedure toch in beide gevallen veel minder eenvoudig, dan wanneer het een individueel merk betreft, omdat de wet een recht op een individueel merk erkent, niet echter met zooveel woorden een recht op een collectief merk.

De vraag rijst dan, of, en zoo ja, in hoeverre, art. 7bis in de andere Unielanden is uitgewerkt en op welke wijze ons land dit zou moeten doen. Aan de beantwoording van deze vraag moge in het volgende hoofdstuk een bespreking van de geschiedenis en den inhoud van art. 7bis voorafgaan.

*) Vgl. Polak t.a.pl., blz. 184.

Sluiten