Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Conferentie 's-Gravenhage *935-

Conferentie

Londen

*934'

termes de la loi locale", die in het oorspronkelijk voorstel voorkwamen, en waartegen van verschillende zijden bezwaren te berde waren gebracht (zie blz. 116).

De inhoud en de redactie van dit artikel lieten dus wel het een en ander te wenschen over. Desondanks is op de Conferentie van 's-Gravenhage in 1925 geen wijziging in art. 7bis aangebracht. Het is slechts besproken in verband met de vraag, of ook publiekrechtelijke lichamen onder de in het eerste lid bedoelde collectiviteiten vielen, aangezien uit de bestaande redactie wel eens was opgemaakt, dat dit niet het geval was x).

Het Berner Bureau had met het oog daarop voorgesteld een nieuw derde lid aan art. 7bis toe te voegen, luidende:

„Les pays contractants s'engagent a admettre au dépót et k protéger les marqués dites régionales ou nationales adoptées dans un but d'intérêt général par des autorités ou par des associations autorisées."

Men was echter vrijwel algemeen van oordeel, dat het bestaande artikel duidelijk genoeg was en dat nationale merken zonder eenigen twijfel onder het eerste lid vielen, zoodat men het overbodig achtte daartoe een nieuwe bepaling in het leven te roepen. Men beperkte er zich dan ook toe uitdrukkelijk te verklaren, dat de in art. 7bis lid 1 genoemde collectiviteiten ook publiekrechtelijke lichamen omvatten.

Ladas 2) teekent hierbij aan: „Although in principle it seems awkward to place states under the present terms of article 7bis, there should be no doubt, after the Conference of the Hague that this article is to be understood as including them".

Een voorstel tot wijziging van art, 7bis stond eveneens op het programma voor de in Mei 1934 te Londen gehouden Conferentie.

Volgens het oorspronkelijk voorstel, zooals het Berner Bureau dit had ingediend, zouden de collectieve merken in het Unieverdrag (vgl. voorstel Berner Bureau te Washington, blz. 115) in principe worden gelijkgesteld met individueele merken, zoodat dus elk collectief merk, op regelmatige wijze ingeschreven in het land van oorsprong, in de

x) Pr. Ind. 30 November 1913, blz. 168: art. 7bis bedoelt uitsluitend syndicaten en „corporations de producteurs" en de gekozen redactie lijkt niet te slaan op nationale of gemeentelijke herkomstmerken.

*) T.a.pl., blz. 596.

Sluiten