Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sonnes juridiques ou autres collectivités ne possèdent pas un établissement industriel ou commercial.

Cependant la protection de ces marqués ne pourra être refusée a aucune personne juridique, ou autre collectivité dont 1'existence n'est pas contraire a la loi du pays d'origine pour le motif qu'elle n'est pas établie dans le pays oü la protection est requise ou qu'elle n'est pas constituée conforinément a la législation de ce pays."

De wijziging van het woord „collectivités" in „personnes juridiques ou autres collectivités" vond ter Conferentie geen bijval, o.a. omdat eruit zou voortvloeien, dat deze „autres collectivités" geen „personnes juridiques" behoefden te zijn, hetgeen men een ongewenschte consequentie achtte *).

Bezwaren werden ook gemaakt tegen de schrapping van de bepaling van het tweede lid van het bestaande art. 7bis; dientengevolge zou aan de Unielanden niet meer uitdrukkelijk de bevoegdheid worden toegekend om nadere voorwaarden te stellen betreffende de bescherming der collectieve merken.

Na langdurige discussies in verband met de vele voorstellen, die ten aanzien van dit artikel waren ingediend 2), werd tenslotte de van de Amerikaansche Delegatie afkomstige tekst aangenomen. Deze luidt:

„Les pays de 1'Union s'engagent k admettre au dépot et 4 protéger les marqués collectives appartenant k des collectivités dont, 1'existence n'est pas contraire k la loi du pays d'origine, même si ces collectivités ne possèdent pas un établissement industriel ou commercial.

Chaque pays sera juge des conditions particulières sous lesquelles une marqué collective sera protégée et il pourra refuser la protection si cette marqué est contraire a 1'intérêt public.

Cependant, la protection de ces marqués ne pourra être refusée k aucune collectivité dont 1'existence n'est pas contraire k la loi du pays d'origine, pour le motif qu'elle n'est pas établie dans le pays oü la protection est requise ou qu'elle n'est pas constituée conformément k la législation de ce pays."

De eerste alinea verschilt slechts van den Haagschen tekst door de toevoeging van het woord „collectives" aan het woord „marqués"; ook de tweede alinea komt in principe met lid 2 van den Haagschen tekst overeen, slechts is de redactie eenigszins gewijzigd en is er uitdrukkelijk aan toegevoegd, dat ieder land kan weigeren een bepaald collectief merk te beschermen, als het in strijd is met het algemeen belang.

1) Evenals in 1925 te 's-Gravenhage verklaarde men te Londen nog eens uitdrukkelijk, dat onder de collectiviteiten bedoeld in dit artikel ook begrepen waren staten provincies, steden e.d.

2) Pr. Ind. Aug. 1934 blz. 144.

Sluiten