Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan in Duitschland het geval is, al is zij in enkele opzichten

1 U1I11C1 . -

Rechtheb- In de eerste plaats toch kunnen ook anderen dan verbenden op eenigingen (any association or person) rechthebbende zijn het coiiec- Q een couectief merk en bovendien kan het gebruik van tieve mer . collectieve merk in Engeland, in tegenstelling met

\ i 1 1 , 1 _1_1 3 „ A«<ort

Duitschland (blz. 125), door aen recntneuueiiuc aan icuuu» willekeurigen derde, wanneer diens waren na onderzoek aan de door den rechthebbende gestelde eischen, betreffende herkomst, grondstoffen, wijze van fabricatie, enz. voldoen,

. . tAPfTPCtQQTl

WU1UU1

inschrij- De inschrijving geschiedt op dezelfde wijze, wat voorving en waarden, formaliteiten, enz. betreft, als bij het individueele

^ 1 1 • «1 • Ij. 1. 1 '

contraie: merk (van een afzonderlijk register worui mei ;> daarnaast moet de inzending natuurlijk bovendien getoetst worden aan de bepaling van Section 62.

Is in Duitschland het „Verbandszeichen eenmaal ingeschreven, dan heeft het desbetreffende „Verband vrijwel volledige vrijheid van handelen en bestaat er voor het Patentamt", dat de inschrijving heeft bewerkstelligd, op verzoek van belanghebbenden slechts reden tot ingrijpen, wanneer men zich niet houdt aan de ten aanzien van het merk in de statuten vastgelegde bepalingen. In Engeland daarentegen gaat de overheidscontrole veel verder en blijlt het collectieve merk en het gebruik ervan, ook na de inschrijving, geheel en al onder het toezicht van den „goard of Trade" staan. Vóór de inschrijving onderzoekt de „Board of Trade," of de aanmelder geacht kan worden in staat te zijn inderdaad een der in Section 62 bedoelde waarborgen te geven en of het geven van dien waarborg in het algemeen belang is 1), voorwaarden die ook tijdens de inschrijving vervuld moeten blijven. Immers de „Board of Trade staat slechts inschrijving van een dergelijk merk toe „ït and so Ion? . . trekt deze toestemming dus in, zoodra aan die voorwaarden niet meer wordt voldaan, waarmede dan el e wettelijke bescherming aan het collectieve merk ontvalt. Schade- Daar degene, die het gebruik van een collectief merk actie. aan anderen toestaat, uitdrukkelijk in Section 62 eigenaa van het merk wordt genoemd, spreekt het vanzelf, dat de als rechthebbende ingeschrevene, met degene die het

i) Vgl. Moulton Fletcher and Evans Jackson, „The Patents, Designs and Trademarks Acts" (i93°)> ^z' 177*

Sluiten