Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de statuten of reglementen aan de leden dienaangaande speciale rechten verleenen (b.v. tot zelfstandig optreden, voeging of tusschenkomst).

Dit laatste voorbehoud geeft den rechthebbende op een collectief merk in dit opzicht meer vrijheid dan in eenige andere wet of regeling betreffende de collectieve merken geschiedt.

Evenals in het Fransche ontwerp en in de Duitsche wet wordt ook hier overdracht van het collectieve merk uitgesloten, echter met nog meer nadruk, in dien zin, dat het verboden is, welke overdracht of afstand van het merk ook te doen, zelfs wanneer dit niet meer zou worden gebruikt (art. 6).

Ook wat het te niet gaan van het recht op een collectief merk betreft, bestaat er overeenstemming met de ontworpen Fransche en met de Duitsche regeling, maar ook hier een krachtiger bescherming van het publiek tegen misleiding en een krachtiger maatregel om misbruik te voorkomen door de slotalinea van art. 8: „het nietigverklaard merk mag onder geen voorwaarde door iemand worden gebruikt".

De regeling der collectieve merken in de overige landen biedt weinig nieuwe gezichtspunten, zoodat een nadere bespreking daarvan gevoegelijk achterwege kan blijvenx). Voor ons jus constituendum bevatten de Duitsche, Engelsche, Fransche en Belgische bepalingen bovendien voldoende gegevens.

Critiek op Voor het collectieve merk zou, in verband met de wijze, kenbbiriten- waaroP het gebruikt wordt, alsmede in verband met het landsche feit, dat voor deze merken een zeker Overheidstoezicht regelingen, noodzakelijk is en dus inschrijving als conditio sine qua non moet worden beschouwd, op zichzelf wellicht aan het constitutieve stelsel van inschrijving de voorkeur worden gegeven. Practisch zou het echter op te groote bezwaren

1) Behalve in de op blz. 124 noot 3 genoemde landen bestaat een behoorlijke regeling der collectieve merken in Spanje (wet van 29 Juli 1929 Pr. Ind. November 1929, blz. 243) en in Servië-Croatië-Slavonië (wet van 27 April 1928 Pr. Ind. September 1928, blz. 192), terwijl in de Vereenigde Staten, waar thans collectieve merken niet tot inschrijving worden toegelaten (vgl. Pr. Ind. Juli 1934 blz. 130), in 1930 een wetsontwerp is ingediend met uitvoerige bepalingen dienaangaande (Derenburg t.a.pl., blz. 143; vgl. ook Pr. Ind. September 1930, blz. 218 en Buil. U.S. Tr. M. Ass. Juni 1931, blz. 156).

Overdracht.

Teniet gaan.

Sluiten