Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reglementen, met bepalingen omtrent gebruik, omtrent degenen, die tot gebruik gerechtigd zijn, omtrent maatregelen ter voorkoming van of te nemen bij inbreuk en misbruik, enz., verdient dan ook in alle opzichten de voorkeur.

Wellicht ten overvloede moge hier worden opgemerkt, dat het in de drie laatstgenoemde landen, waar slechts collectiviteiten rechthebbenden op collectieve merken kunnen zijn, eenvoudiger en meer voor de handliggend was, het overheidstoezicht in dezen vorm te gieten dan in Engeland. Maar ook daar, waar naast collectiviteiten nog andere rechthebbenden op collectieve merken kunnen voorkomen, zooals in Engeland het geval is en zooals ook voor Nederland zou zijn aan te bevelen, is een soortgelijke overheidscontrole als in Duitschland geldt en in Frankrijk en België wordt voorgesteld, zeer goed mogelijk.

Aan den inzender van een collectief merk ware derhalve de verplichting op te leggen om bepalingen als hierboven bedoeld te vermelden in statuten of reglement op straffe van weigering der inschrijving.

De inschrijving van het collectieve merk zal, zooals b.v. in Duitschland uitdrukkelijk is voorgeschreven, moeten geschieden in een speciaal register, omdat de collectieve merken niet alleen ten aanzien van de inschrijving maar ook in verschillende andere opzichten aan voorschriften zijn onderworpen, welke afwijken van die, geldende voor de individueele merken.

Een absolute scheiding tusschen de beide groepen is echter niet te maken, omdat de collectieve merken evengoed als de gewone fabrieks- of handelsmerken onderscheidingsteekens zijn, die in den handel worden gebruikt, en als zoodanig, voor zoover dit mogelijk is, aan de gewone merkenrechtelijke bepalingen moeten zijn onderworpen.

Zoo moet dus ook voor een collectief merk inschrijving geweigerd kunnen worden, wanneer het merk als zoodanig geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een reeds ingeschreven merk — en dat hoeft geen collectief merk te zijn of, wanneer het geen onderscheidend vermogen bezit.

In verband hiermede is het wenschelijk, dat het collectieve merk, behalve in een speciaal register, ook wordt ingeschreven in het bestaande register. Het betere overzicht, dat men dan krijgt en houdt, is o.i. ruimschoots dezen betrekkelijk weinig meerderen administratieven arbeid

Sluiten