Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iederen belanghebbende kan plaats hebben1) (vgl. blz. 142).

Een andere vraag is, of behalve aan den rechthebbendeingeschrevene ook aan den gebruiker van het collectieve merk, die door onbevoegd gebruik van een derde schade heeft geleden, het recht behoort toe te komen om in rechte schadevergoeding te vorderen. Den gebruiker dit recht toe te staan met voorbijgaan van den rechthebbende zelf, een practijk, die in Frankrijk door de jurisprudentie is gesanctionneerd (het wetsontwerp van 1929 geeft hiervoor echter een geheel andere regeling, zie blz. 131), is met het oog op het afgeleide recht van den gebruiker juridisch moeilijk te verdedigen. De gebruiker behoort echter wel éénig recht tot zelfstandige actie te hebben.

In het Fransche ontwerp kan hij in de rechtszaak tusschen den rechthebbende en den derde zich voegen of tusschenkomen met een vordering tot schadevergoeding, terwijl aldaar bovendien de rechthebbende zelf behalve op vergoeding van door hem zelve geleden schade aanspraak kan maken op vergoeding van schade, geleden door een of meer dergenen, die tot gebruik gerechtigd waren. Ook in de Duitsche wet komt een analoge bepaling voor 2).

In het Belgische ontwerp is naast de bepaling, dat aan de beroepsvereeniging het recht is voorbehouden om in rechte op te treden voor de bescherming van het merk, uitdrukkelijk vastgesteld, dat in statuten of reglementen aan de leden het recht mag worden verleend persoonlijk

1) Vgl. art. 8 der Wet van 10 December 1927, S. 415 houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst luidende: „Eene vereeniging, welke een collectieve arbeidsovereenkomst heeft aangegaan, is gehouden te bevorderen, in de mate als de goede trouw medebrengt, dat hare leden de daarbij te hunnen aanzien gestelde bepalingen nakomen.

De vereeniging staat voor hare leden slechts in, voor zooverre zulks xn de overeenkomst is bepaald." .

Bij een vergelijking tusschen een vereeniging, die partij is bij een collectieve arbeidsovereenkomst, en een collectiviteit heeft de laatste eel\ veel zwaarder verantwoordelijkheid voor de handelingen harer leden dan de eerste. De collectiviteit kan zelfs haar recht op het merk verbeuren, als zij overtreding der gebruiksbepalingen door een der leden duldt (Fransche wetsontwerp, Belgische wetsontwerp, Duitsche wet). Het is dan ook het belang van het publiek, dat een collectief merk niet wordt misbruikt, terwijl overtreding der bepalingen der collectieve arbeidsovereenkomst door een lid van een van beide partijen tenslotte slechts partijen betreft.

2) pr. Ind. April 1934 blz. 67; vgl. ook art. 15 der wet op de collectieve arbeidsovereenkomst, waarin aan de vereeniging, partij bij een collectieve arbeidsovereenkomst, een analoge bevoegdheid wordt toegekend, wat betrett vordering van vergoeding voor schade, die haar leden lijden.

Sluiten