Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Wijzigingen van statuten of reglement, voor zoover zij betreffen een der in lid 1 genoemde punten, behoeven de goedkeuring van het Bureau voor den Industrieelen Eigendom, op straffe van de mogelijkheid van nietigverklaring der inschrijving op grond van art. 6 sub b.

Artikel 3.

1. Inschrijving van het collectieve merk geschiedt:

a. in het voor individueele merken bestemde register;

b. in een speciaal register voor collectieve merken, nader door het Bureau voor den Industrieelen Eigendom vast te stellen.

2. De kosten van inschrijving van een collectief merk bedragen het drievoud van de kosten van inschrijving van een individueel merk.

Artikel 4.

1. Degene, ten name van wien een collectief merk staat ingeschreven, heeft met uitsluiting van anderen het recht om in rechte op te treden voor de handhaving van zijn recht. Hem staan daarbij dezelfde rechtsmiddelen ten dienste als aan dengene, ten name van wien een individueel merk staat ingeschreven.

2. De in het eerste lid bedoelde rechthebbende kan bij zijn vordering tot schadevergoeding wegens gepleegden inbreuk ook aanspraak maken op vergoeding van schade door dien inbreuk geleden door één of meer dergenen, die het gebruiksrecht op rechtmatige wijze uitoefenden.

3. De in lid 2 bedoelde gebruikers kunnen bovendien, hetzij door een persoonlijke vordering, hetzij door voeging of tusschenkomst in het proces tusschen den rechthebbende en den derde, die den inbreuk pleegde, vergoeding vorderen van de door hen geleden schade.

4. In de statuten of het reglement mag aan den gebruiker een ruimere bevoegdheid worden toegekend.

Artikel 5.

Het recht op een collectief merk is niet vatbaar voor overdracht.

Sluiten