Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3- Het merk mag geene woorden of voorstellingen bevatten, die in strijd zijn met de goede zeden of waardoor het gebruik van het merk in strijd zou zijn met de openbare orde. Het mag niet bevatten, zij het ook met een geringe afwijking, een wapen van het Rijk, eene provincie, gemeente of eenig ander publiekrechtelijk lichaam.

4. Bij de inzending is voor elk merk een bedrag van dertig gulden te voldoen, waarvan in geen geval teruggave geschiedt.

Artikel 5.

Artikel 5.

1. Het overeenkomstig het vorig artikel ingezonden merk wordt, behoudens het bepaalde bij art. 9, door het Bureau voor den industrieelen eigendom zoo spoedig mogelijk, althans binnen 14 dagen na den dag der ontvangst ingeschreven in het daartoe bestemde openbare register, waarvan het model door den Minister met de uitvoering van deze wet belast, wordt vastgesteld.

2. De beide overgelegde exemplaren van de afbeelding worden gewaarfnerkt inet bijvoeging van de dagteekening en het nummer, waaronder de inschrijving in het register plaats heeft.

3. Een dier exemplaren wordt binnen drie dagen daarna aan den inzender teruggezonden.

4. Aan het andere exemplaar wordt in het geval, bedoeld in het tweede lid van art. 4, de volmacht gehecht.

Artikel 6.

1. Door de zorg van het Bureau voor den industrieelen eigendom wordt in een door het Bureau uit te geven blad een afdruk van het in artikel 4 bedoelde cliché van elk van de sedert de laatste openbaarmaking ingeschreven merken opgenomen, met opgave van de soort van waren, waarvoor zij bestemd zijn, en van de woonplaatsen der inzenders en, indien de kleur van het merk een onderscheidend kenmerk daarvan is, met beknopte aanwijzing van de kleur of kleuren, waarin het merk is afgebeeld.

2. Deze openbaarmakingen worden geplaatst in afzonderlijke afleveringen van dat blad, die op den eersten dag van iedere maand verschijnen en afzonderlijk algemeen verkrijgbaar worden gesteld.

3. Daarna wordt het cliché aan den inzender desverlangd teruggegeven.

Artikel 7.

1. De Nederlandsche onderdaan en de vreemdeling binnen het Rijk in Europa wonende of aldaar hebbende een inrichting van nijverheid of handel, te goeder trouw opgericht en werkelijk dienende tot het uitoefenen van nijverheid of handel, die zich van zijn ingevolge art. 4 ingezonden merk voor dezelfde soort van waren de bescherming wil verzekeren ook in andere Staten, toegetreden tot de voormelde overeenkomst van Madrid, zendt aan het Bureau voor den industrieelen eigendom nog drie exemplaren, waarvan één onderteekend, eener duidelijke afbeelding van dat merk, eene in de Fransche taal gestelde en onderteekende opgave van de soort van waren, waarvoor het merk bestemd is, en een cliché, beantwoordende aan de bij art. 4 gestelde eischen. Indien de kleur van het merk een onderscheidend kenmerk daarvan is, maakt de inzender daarvan melding door eene bij te voegen in de Fransche taal gestelde onderteekende beknopte aanwijzing van de kleur of kleuren, waarin het merk is afgebeeld, en stelt hij ter beschikking van het Bureau voor den industrieelen eigendom een door dit Bureau te bepalen getal afdrukken in kleur van het merk.

2. Het tweede lid van art. 4 is ten deze toepasselijk.

3. Genoemd Bureau bewaart het onderteekende exemplaar der afbeelding, hetwelk wordt gewaarmerkt, zorgt verder, indien of zoodra het merk overeen-

Sluiten