Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van alle vonnissen en arresten, gewezen krachtens artikel 337 van het wetboek van Strafrecht of in burgerlijke zaken betreffende fabrieks- of handelsmerken, wordt door den Griffier van het college een los afschrift gezonden aan het Bureau voor den industrieelen eigendom.

2. Deze toezending geschiedt van beschikkingen op verzoeken om de inschrijving van een merk te bevelen binnen acht dagen, van alle andere eindbeschikkingen, vonnissen en arresten binnen eene maand na de uitspraak.

Artikel 25.

Deze wet is niet van toepassing op merken, die van overheidswege zijn vastgesteld.

Artikel 26.

Met het in werking treden dezer wet vervalt de wet van den 25 sten Mei 1880 (Staatsblad No. 85), zooals die is gewijzigd bij de wet van den 22sten Juli 1885 (Staatsblad No. 140).

Artikel 27.

Deze wet treedt in werking op een door Ons te bepalen dag en kan worden aangehaald onder den titel van MERKENWET.

Artikel 28.

Met de uitvoering van deze wet is belast de Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid.

Sluiten