Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Mixtiezen werden in de zeventiende en zelfs nog in de tweede helft van de achttiende eeuw tot de Inlanders gerekend; dit blijkt o.a. uit een „seekere opneminge, met kennisse ende ordre van haer Ede door den heer Cornelis Speelman als praesident van Schepenen" in 1673 samengesteld, ten aanzien van het getal personen „soo Nederlanders, JHedtidchen, aU andere inlanderé, onder Batavia's district althans zijn remorerende". Hierna volgt een „generale lijste van alle de huysgesinnen" te Batavia wonende, die onderverdeeld is in: ,,Nederlanders, JVlestischen, Chinesen, Mardijkers, Mooren en Javanen, Maleyers, Baliers en Lijfeigenen", waaruit dus blijkt dat de laatste vijf categorieën onder de „andere inlanders" werden gerangschiktx). Zelfs in de Nieuwe Statuten van Batavia van 1766 is een plakaat van 1649 opgenomen, waarin gesproken wordt van „inlandsche vrouwen, het zy vrye ofte onvrye, mixtiesen of andere

naturellen deeser landen..." 2).

Ook maakte men de onderscheiding van „Europees, Christen inlander, Chinees en Mahometaan of ander Onchristen" 3), waarbij dus het verschil in godédiend duidelijk tot uiting komt ende Christen-Inlanders een aparte groep vormden. Vergelijken wij de koloniale politiek van de Zuid-Europeesche volken, zooals de Spanjaarden en Portugeezen, in Zuid-Amerika, dan zien wij dat daar de Christen-Inlander geheel met den Europeaan wordt gelijkgesteld. De Engelsche opvatting daarentegen is altijd geweest dat de Inlanders, die tot het Christendom overgaan, in hun oogen „coloured people" blijven 4),

1) Dagregister 1674, pag. 27, e.v., oorspr. niet gecursiveerd.

2) Plakaatboek IX, § 20, pag. 415. Vgl. ook J. S. Stavonnus: Reize van Zeeland over de Kaap de Goede Hoop en Batavia naar Samarang, enz., deel 2, pag. 277-281 Hij verdeelt de inwoners van Batavia in „Europeezen, Inlandsche Christenen, ^Slaaven, Mooren en Inlanders in agttien Campongs of Negerijen . levens zegt hij: „Onder de bovengemelde Europeers behooren ook die geenen, welke hier te lande van Europeesche ouders afkomstig zijn, waaronder de vrouwen wel het aanzienlijkst getal ui maaken".

3) Plakaatboek VIII, pag. 770.

4) Vergelijk de positie van den neger in Noord-Amerika.

Sluiten