Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(zouden) werden" x). Dat de Mixtiezen niet met de Europeanen op één lijn werden gesteld, doet niet vreemd aan in een tijd, waarin zelfs de uit volbloed Europeesche ouders in Indië geborenen als zijnde „Indische kinderen niet voor volle Europeanen werden aangezien. Merkwaardig is hetgeen Dr. de Haan vertelt van het „Indisch kind" : „althans Cornelis Chastelein, iemand van zuivere Hollandsche afstamming, kleinzoon van zijn bekenden naamgenoot, doch in Indië geboren, achtte het na zijne repatrieering noodig in 1730 en 1735 een verzoek om ,,brieven van naturalisatie" te richten tot de Staten va^ Holland, die hem tenslotte met een „geboren Hollander" hebben gelijkgesteld" 2).

,,Burgert" op Ambon.

Op Ambon ging in den Compagniestijd een groot gedeelte van de bevolking tot het Christendom over. Volgens een mededeeling in het Daghregister van 1644 nam de godsdienst der Christen-Inlanders op de eilanden tot Ambon behoorende, zeer toe. Een 25-tal scholen werd goed onderhouden en het aantal schoolkinderen werd geschat op 1500 (zoowel meisjes als jongens, „dat voor schande gerekent wiert en noyt voor dezen meer geschiet zij") 3). Onder deze Christenen was een gedeelte dat behoorde tot de negorij-bevolking en die tot de nagelcultuur verplicht was, en een gedeelte dat behoorde tot de burgera 4), die vrije lieden waren. Deze burgers waren niet tot genoemde cultuurdiensten verplicht en waren ingedeeld bij de schutterijen. Tot de burgerbevolking behoorden de Europeesche burgers, de afstammelingen van Europeanen en Inlandsche vrouwen (de Mixtiezen), die zich als Europeanen voordeden en dan ook tot die klasse werden gerekend, en verder de afstammelingen van den Ambonschen Mardijker stand. Vermenging van deze Mardijkerbevolking (zelf afstammelingen van vrijge-

*) Realia II, pag. 237.

2) Oud-Batavia § 989, pag. 543 en de noten; vgl. ook pag. 17.

3) Daghregister 1644, pag. 100.

4) Zie hierover Bijdr. Kon. Inst. T.L.V. deel /0 (1915), pag. 9 , e.v. en Ambon en de Oeliasers, pag. 32 e.v.

Sluiten