Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f. Makaédaren.

De Makassaren werden herhaaldelijk gebruikt als hulpbenden in Compagniesdienst. In 1673 werden zij vereenigd in de nog bestaande Kampong Baroe 1). In 1686 kreeg hun Kapitein nog het leenland Kampong Makassar boven Meester Cornelis, dat hij echter verhuurde en hetwelk zoodoende gaandeweg in Europeesche handen geraakte 2).

g. Maleierd.

Volgens Dr. de Haan heeft de Maleische nederzetting te Batavia nooit veel beteekenis gehad 3); daarentegen nam de „Kapitan Malajoe" een vooraanstaande plaats in als Inlandsch ceremoniemeester en „Tusschenpersoon bij de betrekkingen van inlandsche Vorsten tot de Regeering". Dit groote gezag van den Kapitein der Maleiers boezemde de Regeering echter wantrouwen in, waarom zij in 1732 de „Maleijers, woonachtig binnen de jurisdictie van Batavia" splitste in Oostzijdsche en Westzijdsche Maleiers. In plaats van een Kapitein, kwamen er toen twee Luitenants, die ondergeschikt waren aan den Sergeant-Majoor van het kasteel Batavia. „De overige inlanders bleven onder het gezag van den Gecommitteerde tot en over de zaken van den inlander" 4).

h. Soembawareezen.

Ofschoon de Soembawareezen te Batavia nagenoeg nooit worden vermeld, vindt men in 1755 een Kapitein over hen, zegt Dr. de Haan. Hun in 1794 aangesteld Hoofd, onderscheidde zich omstreeks 1800 op een dusdanige wijze, dat hij eenige malen beloond werd voor zijn daden.

Een enkelen keer werden nog genoemd „Ternaten, Pa-

x) Het aantal Makassaren bedroeg in 1677, 348 man. (Daghregister 1677, pag. 473.).

2) Oud-Batavia § 891, pag. 482.

3) Oud-Batavia § 892 e.v., pag. 482 e.v. In 1677 waren er 920 „Maleyers ingesetenen" te Batavia. (Daghregister 1677, pag. 473.).

4) Plakaatboek IV, pag. 321.

Sluiten