Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

seling blank zou kunnen worden, maar staatsrechtelijk kan hij wel Europeaan worden en dit geschiedt door de gelijkstelling, bedoeld in art. 109 lid 5 R.R. Door de gelijkstelling is de betrokkene in de Europeesche bevolkingsgroep overgebracht. Dit blijkt wel uit de vereischten die hij moest bezitten. Hij moest volkomen geschiktheid voor de Europeesche maatschappij bezitten, die sinds 1884 x) werd verkregen door het belijden van het Christendom, het goed spreken en schrijven van de Hollandsche taal (later 2) eventueel eenige andere Europeesche taal), in Europeesche zeden en begrippen zijn opgeleid. Ook konden gelden een met goed gevolg afgelegd examen, de maatschappelijke positie, welke hij bekleedde 2), en sinds 1897 moest worden nagegaan of de betrokkene in de maatschappij, waarvan hij geacht werd deel uit te maken, niet meer thuis behoorde en zich daarin niet meer thuis gevoelde 3). Zijn ,,Inlander-zijn had hij dus afgelegd.

Gold tot 1894 als hoofdvereischte het belijden van den ChriéteLijken goddienst, dat na 1894 o.a. als kenmerk voor de geschiktheid voor de Europeesche maatschappij kon dienen4), in 1886 was bepaald, dat personen, die den staat van Europeaan voerden en steeds als zoodanig waren aangemerkt tot de Europeesche of daarmede gelijkgestelde bevolking moesten worden gerekend 5). Na 1913 werd als voornaamste criterium aangenomen de rechtdbehoeften van den belanghebbende 6).

In de gelijkstellingsordonnanties werd soms de^ formule ,,geheel en al met Europeanen gelijkgesteld" opgenomen. Uit deze woorden blijkt, dat de betrokkene hoegenaamd niets meer met zijn oorspronkelijken landaard uitstaande heeft en dus ook niet gerekend kan wor-

x) Bb. 4029.

2) Bb. 4998.

3) Bb. 5245.

4) Bb. 4998. Q

5) Bb 4401. Evenzoo de arresten van het H.G. van 28 Oct. lo /y, Recht in Indië dl. 33, pag. 316 en 17 Aug. 1887, Recht m Indie dl. 49, pag. 260.

6) Bb. 7962.

Sluiten