Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit een zestal andere artikelen blijkt de noodzakelijkheid om ten aanzien der Inheemsche bevolking speciale voorschriften te geven *).

Ten aanzien van het materieel privaatrecht is in 1920 een poging gedaan tot unificatie 2), maar het is bij een poging gebleven; volgensMr. van Vollenhoven, gelukkig3).

Wij zullen nu nagaan in hoeverre aan de wenschen tot opheffing van het ras-criterium door de Regeering gevolg is gegeven.

a. Benoembaarheid tot ambten.

Was de Regeeringspolitiek tot 1905 er op gericht geweest voor de zgn. ,,Europeesche" ambten alleen Nederlanders, dus Europeanen te benoemen en deden zich in de practijk dienaangaande geen moeilijkheden voor, in laatstgenoemd jaar is door de Koningin machtiging verleend „om aan de Indische Regeering als Harer Majesteits wensch te kennen te geven, dat geen Inlander, die aan de wettelijke vereischten voor het bekleeden van eenig rechterlijk ambt voldoet, van dat ambt zal worden uitgesloten, omdat hij Inlander is" 4). Geen rasonderscheiding zou dus in de toekomst voor den ontwikkelden Inlander bij het bekleeden van een rechterlijk ambt worden gemaakt. De mogelijkheid, dat Inlanders zich kwamen aanbieden voor de zgn. ,,Europeesche" betrekkingen is grooter geworden naarmate het middelbaar en hooger onderwijs meer en meer door hen werd genoten. Als gevolg van deze beslissing werd in 1909 de Inlandsche Rechtsschool (tot opleiding van Inlandsche rechtskundigen) te Batavia opgericht 5).

x) Vergelijk art. 20 lid 4 van, het ontwerp in „Proeve enz.", betreffende de in het adatrecht bekende mondelinge „massaklacht"; art. 21 lid 3: politiedwang; art. 55 lid 2: het gezag van Indonesische hoofden van bestuurskringen; art. 139 lid 1: dorpsgemeenten (desa's); art. 140: adatgemeenschappen van territorialen aard, geen dorpsgemeenten zijnde, en art. 141: adatwaterschappen.

2) Ontwerp voor een op alle bevolkingsgroepen toepasselijk BurgerlijkWetboekvoor Nederlandsch-Indië, met toelichting, 1920/23.

3) Zie diens critiek: Juridisch Confectiewerk (eenheidsprivaatrecht voor Indië) in Kol. Studiën, Juni 1925, pag. 293, e.v.

4) Bb. 6395.

6) De Kat Angelino dl. 2, pag. 189 e.v.

Sluiten