Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bepalingen voor vreemde oosterlingen zijn onderworpen. Wanneer in bestaande algemeene en andere verordeningen, reglementen, keuren van politie en administratieve voorschriften vermeld is, dat zij op Inlanders van toepassing zijn, worden zij ook toepasselijk geacht op hen, die krachtens artikel I dezer wet aan de bepalingen voor vreemde oosterlingen zijn onderworpen tenware het tegenovergestelde uitdrukkelijk bepaald of blijkbaar de bedoeling is.

ARTIKEL III

Wanneer in bestaande algemeene en andere verordeningen, reglementen, keuren van politie en administratieve voorschriften wordt gehandeld over met Europeanen gelijkgestelde personen, vervalt hunne bijzondere vermelding.

Alle in Nederlandsch-Indië gevestigde personen die, vóór de inwerkingtreding dezer wet, op grond van het vroegere artikel 109 van het Reglement op het beleid der Regeering van NederlandschIndië, behoorden tot de met Europeanen gelijkgestelden, benevens hunne wettige of wettelijk erkende kinderen en verdere afstammelingen, blijven zoolang zij zich niet in de inheemsche bevolking hebben opgelost, onderworpen aan de bepalingen voor Europeanen, ook wanneer zij niet vallen in de termen van het tweede lid van het bij artikel I dezer wet gewijzigde artikel 109.

AANVULLING VAN DE WET VAN 1906, S. 1907: 205 (Ned. S. 1906: 347) bij de wet van 6 Juni 1919, S. 622 (Ned. S. 1919: 287)

Eenig artikel

Tusschen het vierde en vijfde lid van artikel 109... wordt het volgende lid ingevoegd:

De Gouverneur-Generaal is bevoegd om in overeenstemming met den Raad van Nederlandsch-Indië de bepalingen voor Europeanen toepasselijk te verklaren op personen, daaraan niet onderworpen. De toepasselijkverklaring geldt van rechtswege mede voor de daarna geboren wettige of wettelijk erkende kinderen en verdere afstammelingen van den betrokkene.

Sluiten