Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H(eyligers), Mr. A. Th., De rechtstoestand der niet-Europeesche

Christenen in Recht in Indië dl. 29.

Hoëvell, G. W. W. C. baron van, Ambon en meer bepaaldelijk

de Oeliasers, Dordrecht 1875.

Tava Government Gazette. . ,

Kan Mr. J. van, Uit de geschiedenis onzer codificatie, in Indisch

Tijdschrift v/h Recht, deel 124 (1926). ,

Keuchenius, Mr. L. W. C., Handelingen der Regering en der Staten-Generaal betreffende het Reglement op het beleid der

Regering van Ned.-Indie, Utrecht 1857, 3 dln.

Kleintjes Mr. Ph., Staatsinstellingen van N ederlandsch-lndie,

3e en 6e druk, Amsterdam 1917, 1918 en 1932 1933.

Kollewiin Mr. R. D., Het moderne Chinese familierecht, in Indisch Tijdschrift ^h Recht, deel 134, (1931),^pag 107 e v. Korte schets van de Bezittingen der Nederlandsche Oost-Indische Maatschappij, in Verhandelingen Bat. Genootschap 1825 dl. 1. Lekkerkerker, C., Een merkwaardige toepassing van de adat der kinderverdeeling bij de Makassaren in Mensch en Maatschap-

Louter,6Mr.arjgdne! Handboek van het Staats- en Administratief recht van Ned. Indië, 6e druk, 's-Gravenhage 1914.

Marcella, H., Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Jveder-

landsch-Indië, Acad. Proefschrift, Leiden 1913.

Margadant, Mr. C. W., Het Regeeringsreglement van Ned.-

Indië, Batavia 1894, 1895, 1897. . T"rlc,4.™ft-

Moresco, Prof. E Het rassenvraagstuk in Koloniaal Iijdscnritt,

1928

Nederburgh, Mr. I. A., Wet en Adat, Batavia 1896/98.

—. Wetgeving voor Ned.-Indië, Batavia 1899.

, Afschaffing van de wettelijke onderscheiding der bevolking van Ned.-Indië, naar rassen of klassen lezing, Moederland en Koloniën, 1918 III. . T , Porte, Mr. G. André de la, Recht en Rechtsbedeeling in Neder-

landsch-Indië, 2e druk, 's-Gravenhage, 1933.

Prins, Mr. W. F., De bevolkingsgroepen in het Nederlandsch-

Indische recht, Koloniale Studiën, Dec. 1933.

Proclamations, Regulations, Advertisements and Orders, printed

and published in the ïsland of Java, 1811-1816, 3 dln.

Proeve van eene Staatsregeling voor Ned.-Indie door Mr. J. Opoenheim, Mr. J. H. Carpentier Alting, Mr Ph. Kleintjes, Dr. C. Snouck Hurgronje, Mr. C. van Vollenhoven en Raden

Mr. Oerip Kartodirdjo, Leiden 1922.

Raffles, Th. Stamford, The History of Java, London 1817, l dln.

RoordavÏnEyshiga, P. P., Aardrijksbeschrijving van Ned.-Indië,

^Jireda^l838^oek ^ Land_ en Volkenkunde van Ned.-Indie, Amsterdam 1841—50, 4 dln.

Sluiten