Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om noch schoon linen doeck te verwen met bresilien - dat

XXIII capittel - dat XXIV capittel - dat XXV capittel Om blaeu bolckeraen te verwen - dat XXVI capittel Om root te verwen van crapmeede - dat XXVII capittel Om swert fluweel ende lynwaet te verwë - dat XXVII cap. Om floers groen te maken - dat XXIX capittel Om te verwen root siden - dat XXX capittel Hoe men een swert water maken sal / daer men mede verwë mach op alle manieren van siden lakenen - dat XXXI capittel

Om wit water maken / daer men mede wercket op gheluwe

side - dat XXXII capittel Om te werckë op geluwe side / oft op witte side / oft op

groene side / oft azureyt - dat XXXIII capittel Om root water te maken - dat XXXIV capittel Om root van bresilien te maken - dat XXXV capittel Om root water te makë op wit lynwaet / op groene / op

geluwe / violette / oft azureyt - dat XXXVI capittel Om blaeu te verwen - dat XXXVII capittel Om fusteyn te verwen swert - dat XXXVIII capittel Hoe men schoon ghelu verwen sal / ghelyck oft gout waer -

dat XXXIX capittel Om graeu fusteyn te maken - dat XL capittel Om groen fusteyn te maken - dat XLI capittel Om swert siden lakë / oft fluweel te verwë - dat XLII capittel Om siden laken te verwen / dat zyn verwe verloren heeft -

dat XLIII capittel Om roode side / oft oock huyven te verwen - dat XLIV capittel

Om sanguyn side te verwen - dat XLV capittel

Om blaeu side te verwen - dat XLVI capittel

Om schoon groen side te verwen - dat XLVII capittel

Om schoon swerte side te verwen - dat XLVIII capittel

Om purpur side te verwen - dat XLIX capittel

Om schoon sanguyn te verwen - dat L capittel

Om semel water te maken / daer men mede verwet -

dat LI capittel Om root Itiesch te verwen - dat LII capittel Om leer te rooden - dat LIII capittel Om roode vellen te verwen - dat LIV capittel

Sluiten