Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alluyns / daer latet een weynich mede sieden / dan doeget va den viere / latet alsoe staen tot dat soe cout is / dat ghi u hant daer in ghedooghen moget. Da doet hier af een glas vol in u vellë / dye toeghenaeyt sulle zyn ghelyc eenen sack. Houdet bovë toe / en met die and'hant nemet onder / en hutset ten beyden siden / als oft ghi buydelen wout. Dit suldy so langhe doen / tot dat zyn verwe wel ghenome heeft. Dan keert u vellë een luttel om / en yst schoon ghenoech latet staen / yst niet schoon ghenoech / doet daer van u voors. substansie noch een half glas in / en doet so voors. is. Dan ontnaeyt u vellen / en hanghetse te dr°oghen op eenen hoogë solder / en alst drooghe zyn / suldyse nemen / en leggen se eenen nacht in een cuype met water / en des anderen daechs suldyse touwë op een scherp instrument / tot dat si natuertyck zyn.

(Om leer te doen rooden. Capit. LIII.

Neemt een once alluyns / dyen smelt in een ghelte water? / dan neemt een calfsvel ghestrect opten raam / soe dat behoort / en bestriket wel met alluyn water / dan moet ghyt ooc terstont bestriken met bresilie water en dan laten drooghen / en dan nogh eens bestrikë met bresilie water / en latet so droog hen / en dan ghelicket: en die verwe oft water moet werm of laeu zyn. Mer men mach ten eerste nat makë in cout water / en wringhet wed uit / en dan uitghestreken met eenen borde. (Dat voors. bresilie water salmen also maken. Neët drie gheltë reghenwaters / en doet daer in vier oneen bresilie hout ghepulverizeert / en oock een half once weeasschen / en een luttel sofferaens / en siedent soelanghe tot dattet een derdendeel versoden is. Dan sal men dat af cleynsen / en doen den pot vol regenwaters / en laten die twee deelen v'sieden / dan cleynset dat ooc weder af. Dan doet dë pot derde werf vol regenwaters / en versiedt dat ooc dye twee deelen: dan is die cracht al uiten houte ghesodë. Met dit leste water sal men eerst verwen / en metten eersten water sal men lest verwen.

(Om roode vellen - Capit LIV.

Om root leer te maken / men sal siedë lack in boonstro en een luttel pissen / en alst versoden is / so sal men daer in

Sluiten