Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Om yser of stael weeck te maken. Capit. LIX,

Om yser of stael also weeck te maken als coper. Ghy sult nemen ongheblust steen calck / en so veel alluyns en stampt den alluyn eerst al cleyne in eenë mortier / da sult ghi den voorseydë calc daer in tsamen menghen / en leggent eenen halven vingher oft eenë vingher dick op eenen lijnë doeck / daer suldy dat yser in winden / dat ghi weec wilt hebben / en legget in een middelbaei coel vier / daer suldyt in laten ligghen een ure / tot dattet vier al vergaen is / en dat al cout gheworden is vanselfs / zonder eenich toedoen. Dan sal dat yser oft stael so seere gemorwet zy / als oft coper waer in der herdicheyt.

(Noch een ander maniere.

Neemt simpelyck een wit torf vier / en legghet dat yser oft stael daer midden inne / en latet so langhe daer in ligghen / tot dattet selve vier uit is / en cout / het sal daer in vermorwë / ymmers alsoe vele alst van noode is.

(Noch om yser weeck te maken. Capit. LX.

Neemt aquarafani / oft haer sap / en bluscht dat heete yser daer in / het sal weeck oft morwe worden.

(Noch een ander maniere om yser weeck te maken.

Neemt weeasschen en levende calck / elcx even vele: maect daer af looghe / die looghe laet neghenwerf door dye materie gaen: dan neemt stael oft yser / en legget daer in eenen nacht / so moechdyt sniden. Wildyt dan weder hert hebben so lesschet in cout water / het sal wederom hert worden.

(Noch een ander maniere ö yser oft stael morwe te makë. Neemt ghelu bloemë als goutbloemen ghedaente / metten stelen / die bladerë zyn so breet als eens mans nagel. Die bloemen suldy stapen / en wringense door eenë doec / en dan doet dat sap in eenen pot. Dan neët dat yser oft stael dat ghi morwe makë wilt / en gloeyet soe root oft vier waer / en steket in dat sap / het sal also morwe worden oft coper waer.

(Voort neët slecken / efi langhe wormen uiter aerden / elcx even vele / en dat derde deel sout. Da neemt eenen

Sluiten