Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel ghesoden en gescuimt / dan v'coelet / en neemt een pöt suyckers / en een once recolissen we] ghepulverizeert: dit doet int vat mettë moste / dan roeret te samen wel om / en latet also ligghen / want so yst goet.

(Om crancker wyn sterck te maken / te weten van cleynen wine - Dat LXXI capittel.

Wildy van cleynen cranckë wyn / goeden sterckë wyn maken / te weten van lovenscen oft dier gelyc. Soe haest als desen wyn geperst is / en men hë in dë vatë doë wil / so doet daer in dese navolghende cruyden / en laetse daer in blivë. Te wetë alssen een dragma va eenen ponde / goede nyeu gherste een pöt / die wortelë va gariofilaet IV oncë / spica nardi een half pöt. Dit sal më al te samë in een sacxken indë wyn leggen / maer eerst so bint aen dit sacxken eenen steen / op dattet op den gront bliven mach.

(Item dye op een ame wyns dede eenë stoop gebraden wyn / dien wyn soude so sterc wordë / ia so goet als hi ymmer wesen mach / En hy en sal nëmermeer corrumperen noch verrotten / en sal altyt goet en sterck zyn.

(Om va witten wyn roodë wyn te makë. Cap. LXXII.

Neemt vier stoopë zeems / wel ghesodë en wel ghesuivert en vercoelt. Daer doet in eë half pöt moerbesien / en mengt die mette zeem / Dan doet dit al tesamen in dat vat / en roeret wel. Also latet dan wel liggen rustë acht dagen / en dien wyn sal wel schoon en root worden.

(Om wyn te helpë die beghint te dorren - Capt. LXXIII.

Als den wyn begint te dorrë / neemt zaet van pareye en worpet indë wyn / en sinen goedë smaec sal weder comen / en dieselve natuere die hi te voren hadde.

(Om wyn va ritsoelen te makë. Cap. LXXIV.

Neemt roode garlgoengie een ame / en pilgette een half ame dese winen suldy beyde te gader in een vat doë. Dan neemt een pont caneels / naghelen / spica nardi / elcx even vele en vier pöt suyckers / dit suldy al wel pulveriseeren / en doent in een sacxken / en hanghent in dat vat: da sal dien wyn alsoe goet worden / dat den stoop wel weert zyn sal sesthien groot vlaems / oft meer.

Sluiten