Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vol / en latet aldus staen: dan sal dit v keeren oft most waer / mer men sal op dat vat ghietë loopende water. En desen dranc is ghesont / mer hi is cout.

(Om appelen die vecvrosen zyn / goet te makë. Legtse in cout water / si sullen weder al tot haer selven comë / op dat mense dan bi den viere leyt. En aldus yst ooc metten vervrosen versenen / hielen / voeten / en ander leden / alsse vervrosen zyn / suldy se setten in water daer colen in gesodë zyn / oft in water daer camille in ghesoden is.

(Yst dat ghi te vier stedë om den appelboom legt levende colen / en een luttel levende solvers / soe waer dië roock hier af eenighen appel ghenaect / dienappel sal terstont van den boom vallen.

(Item ist dat ghi oude orine ghiet aen appelboomë / oft aen wyngaerden / si draghen veel te meer vruchten.

(Nemmermeer en comë wormen in appelë noch in appelboomen / oft in ander boomen / yst dat ghi dicwils meter gallen van eenen verre die wortel beghiet.

Om eenë groten appel te doen wassen in eê glas. Ghy sult nemen een glas oft een viole / binnen dye wile dat dë appel cleyne is / en ghi sult die viole bindê aen den boom / en sult den appel daer in laten wassen.

(In appelboomë machmen greffien menigerhade manieren va appelen / op welckë tack det ghi wilt / en in peerboomen desghelycx menighe maniere van peren.

Wildy hebbë geverwede appelen / met wat coloren dat ghi wilt / so maect een gat boven int dickste van dë boome / en steect in dat gat wat verwe dat ghi wilt / met watere gemengt. Dan volt dat gat wel / en stoppet nauwe / en alle die appelen va dië boom / sullë die verwe hebben die ghi in den boom ghiet.

(Yst dat ghi op Sinte Lambrechtsdach eenë boom plant van wat manieren dattet si / dien boom sal op comë ende wassen / en en sal niet verdrooghen.

(Petrocelie salmë sayen op Sinte Jansavont int middel vaden somere / en die en sal nemmer meer vervriesen / hoe grootë winter dattet is / noch in den naesten somer en sal si ghëe soet brengen: en si sal veel eer / en meer wassen da andere / die langhe tevoren ghesaeyt heeft gheweest. En petrocelie wilt ghesayet z?n in steenachtige plaetsen.

Sluiten