Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mede / het en sal niet verbernen.

(Wildy eenen stoop wijns keerë dat ond'ste opwaerts zonder stortë. Neemt een once va den cruyt det fijlös heet doet dat in den stoop metten wine / al hout ghi hë metten openen nederwaert / hi en sal niet storten.

(Wildy petrocelie doen wassen in XXIV uren. Neemt petrocelie saet / en legt dat te weycke in soet melc. En op die plaetse daer ghi se sayen wilt / suldy leggen een laghe va ongebluste calck / wel cleyn ontwee ghemorselt / ontrent eenê vinger dick / daer op suldy stroyë een lage drooghe aerde / ooc eenë vingher dicke. Dit suldy aldus drie wervë doen / als nu deen / als nu dander. Dan suldy nemë det petrocelie saet / al versch uitë melcke / daert eenë nacht in sal hebbë liggen weycken / en sayet da op dye selve plaetse die ghi daer also toe bereyt sult hebbë.

Dan suldi daer op stroyen ongeblusten calck ghepulverizeert / en dan daer op noch aerde / tot dat rechts de calck bedect is: da suldyt al om bespreyen met schoon water / soe salt wassen binnë XXIV uren / oft eer. Maer alle dinghen moeten alsoe ghedaen worden / ghelyc hier voorscreven is.

(Wildy dat hem eenen harinc van selfs keere op eenë rooster. Neemt een gasen pipe / en doet daer quicsilver in dan stopt die penne wel vaste toe / en steect die also in den harinck / hi sal hemselven ommekeeren.

(Wildy alle die vloeyen vanghê die ontrent u bedde zy. Neemt een wit wollen cleet / en bestryct dat met melc va eender ezelinnen / en legt dat in een bedde daer veel vloyë zyn / si sullen alle in dat cleet comen / die daer ontrent zyn.

(Wildy vlieghë die verdronckë zijn / weder levende maken. Neemt die verdronckë vlieghen / en legtse in werme asschen / si sullen daer levende worden.

(Wildy honden doen danssen. Neemt die cullen va eender genetten / ghi sult die vinden tot eens grauwerckers huys / dat zyn bontwerckers. Als ghi die hebt / wintse in een cleet wel vaste / dan worptse voor die honden / si sullë danssen / op die strate oft in huys.

(Wildy va een swert peert makë een wit. Neemt eenen mol / dien set in schoon water / en laet hë daer in liggë dry daghen. Van desen water suldy storten opt paert / da sal dat hayr rechtenoort beginnë te vallë / tot dattet al uit is ende

Sluiten