Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sieden so werpter dat poeder in.

(Als ghi yemant wilt doen slapen. Neemt de galle va eenen hase en die galle van een swyn. Dese gallen suldy drooghen in eenen hoven en maecter pulver af. Dit pulver gedaen in een nyeu lynwaet en so gheleyt onder dat hooft / dat doet slapen tot dat weder van daer is.

(Wildy maken datse al sonder hooft schinen die in u camer zyn. Neemt pulver van levende solfer ende ooc olie van hennep sade: dit menghet onder een en doeghet in eê lampe: dan ontsteect die lampe / ende doet alle dye ander lichten uit.

(Wildy weten alser een mensche siec is oft hi ghenesen sal vander siecten oft niet. Neemt bergen speek ende wrivet daermede die plancen van den voeten van den sieckë menschen: dan werpet dat bergen speek voor eenen honde. Ist dat die hont dat eedt so sal die siecke mensche ghenesen en en wilt die hont niet eten so sal die siecke mêsce sterven.

(Wildy eenen doeck doen bernen sonder hë yet te schaden. Neemt eenendoec en net hem in levende water / da steect er een bernende keersse in / dyen doec sal bernen sonder te bederven.

(Wildy een catte oft meer doen luyde criten oft roepen. Neemt catte cruyt en een cruyt dat men heet in latine cösonde / menghet dit metten catten cruyde wel onder een cleyn ghesneden ende dan ghebonden in een leeren sacxken en also gheworpen voor die catten / ghy sult wonder sien van criten en roepen.

(Wildy- voghelen vanghen metter hant. Neemt semisium candida / dat suldy menghen met gherstê oft terwensemele / en makë daer een broot af. Van dien broode suldi briselen / daer ghemeynlyc veel vogelë pleghen te come. Want als si dit ghegetë hebbë / soe sullë si liggen als oft si doot waren / en en sullen niet connen vlieghen.

(Om veel visschë te doë vergaderë op een plaetse / neët een schoö claer becken / va dese grote platte beckenë / daer men in die kereke ten offer mede sidt. Da neemt vier staken / die stelt in zyn viercant int watere: dan hangt dat becken tusschë die vier stakë over dat water / so dattet ontrët eenen halven voet vaden water hanghen ifiach. Als dan die claerheyt vadesen beckë schynt in dat water / so sullen

Sluiten