Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

Fragmenten uit de Middelnederlandsche litteratuur, welke onderwerpen behandelen die eveneens in het Bouck va Wondre voorkomen.

Het Bouck va Wondre bevat een aantal voorschriften betreffende de ververij. In hoofdstuk I is beschreven welke plaats dit boek inneemt in de litteratuur over de ververij. Tevens werd aangetoond, dat dit merkwaardige, in 1513 te Brussel, verschenen en later vrijwel onopgemerkt gebleven vlaamsche werk een even belangrijke plaats inneemt in de 16. eeuwsche chemische werken als het Plictho de Larte dei Tentori van Giovanni Buonaventma Rosetti, dat korten tijd later te Florence werd uitgegeven.

Het Bouck van Wondre bevat behalve gegevens over de ververij ook een aantal andere voorschriften, die voor de scheikundigen van belang zijn. Zoo vindt men er het gebruik en de bereiding van ongebluschte kalk, de omzetting van verschillende asschen als houtasch, haardasch, beukenhoutasch weedeasch, enz. met gebluschte kalk. Daar deze asschen grootendeels uit kaliumcarbonaat bestaan, levert dit een middel om „stercke looghe", dus een kalium-hydroxydeoplossing te bereiden.

Verder bevat het boek voorschriften over het harden en ontlaten van ijzer en staal, de bereiding van bier en wijn, het vervalschen en kleuren van witten wijn met het sap van moerbeziën om rooden wijn te maken, het conserveeren en inmaken van vruchten, enz. Daar verschillende dezer voorschriften in werken uit de 14e eeuw door mij teruggevonden werden, zijn hier eenige beschrijvingen uit het Bouck va Wondre vergeleken met deze recepten uit deze minder algemeen bekende Mde en 15de eeuwsche werken, waardoor de aandacht wordt gevestigd op deze onderwerpen, die voor de geschiedenis der scheikunde van belang zijn.

Uit de volgende werken zijn aanhalingen gedaan:

Sluiten