Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paragraaf 1.

De „Cyrurgie" van Meester Jan Yperman, uitgegeven door Dr. E. C. van Leersum — A. W. SijthofTs Uitgeversmij. — Leiden 1912.

Pag. 15: Ende als de wonde genayt is, so stroyt op

den naet dit pulver dat ghi vore gemaeckt sult hebben

Pag. 16: Nemt 3 deel ongebluscht calx, dat men heet

levende calc ende 2 deel van cleinen witten wieroke ende 1 deel van draken bloede, ende stampet te hoepe ende sicjitet dore 1 nauwen teems, ende dan bestadet

Teems — zeef (Verdam en Verwys Middelnederl. woordenboek; verder geciteerd als Verdam).

Bestaden — bewaren, opbergen (Verdam).

Ende en hebdi dit pulver niet so seit albucasis, dat ongebluscht calc weina al tselve doet.

Pag. 16—18: Van wonden te stremmene van bloede.

Nemt gebornen calc, dats gebernt calc, ende also uten

ovene genomen eer daer water op comt. ende bloet van draken, steene daer men af maect cleine laternekine aloes wit wierooc. elcs evenvele. ende dit tempert metten hasehare alsoet vorseit es. of met coppengespin.

Coppengespin — spinrag (Verdam).

Pag. 93—94: Nolimetangere dats. 1. swere ende

wast vanden kinne opwert int anschyn

Aldus salmen werken van buten. Men sal af doen die rove diere boven es ende dan salmen maken eene loge van asschen van wyngerthoute, ende mingen daerin pulver van zoute van levenden calke. van atramente. van wijnsteene. van eiken even vele ende mingen deze pulvere metter logen te maten dicke ende leggent daerop .1. nacht.

Pag. 100: Van bloedene ten nese entie cure daertoe.

Het siin vele lieden die bi costumen plegen te bloedene ten nese es ondertiden nuttelec ende ondertiden quaet

Ende en es hi niet gestremmet hier mede so bernet eyerscalen te pulvere, ende dat blaest int nesegat daer dbloet uut comt. Of steecter in ene wieke genet in incte gemaect van gallen ende van atermente.

Pag. 248.

Galle — galappel, gezwel op de bladeren en twijgen van Quercus lusitanica, Lam. s. Quercus infectoria. Oliv., veroor-

Sluiten