Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een nieuw tractaat ghenoemt dat Batement van Recepten inhoudende drye deelen van Recepten. Anderwerf gecorrigeerd ende verbetert Gheprint T Antwerpen op die Lombaerde veste teghen over den ijshont bij mij Hans de Laet van Stabroeck 1546—kl. 8n.

Dit boek berust op de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden en is afkomstig uit de Bibliotheca Frisiae van J. H. Halbert sma.

Pag. 6 — Om te maken dat een laken zyn verwe verloren heeft / wederom keere in sinen eerste staet.

Neemt onghebluscht calck twee oneen / potasschen een once / claer water twee pondê / menghet al dese dinghen te samen / ende laetse die tijt van een half ure / ende wasschet diaken daer inne / dat gedaen / het sal wederome in zyn verwe keeren.

Pag. 7 — Om een yser also hart te maken / dattet een ander snyde of t hout ware. Neemt pierwormen of eertwormen / alsulke menichte als u goet dunckë sal / ende distilleertse in een clocke / en doet also veel rapen alleen distilleren en maect der selver ghelycken watere van wortelen van appelboomen / daer na menghet die wateren tsamen also vele van deen als van dand' / en dan weeket dyn mes oft swert / oft alsuck yser als ghi wilt / int selve water / ende het sal die cracht hebbê als boven / ende wilt ghijt herd' of surder hebbê / weeket tweemael.

Voor aqua rafani. zie B.v.W. caput 60.

Pag. 8 —

Water om die tanden wit te maken Neemt sal nyter ende rock aluin niet ghecalcineert also veel van deen als van dandere / doeghet al distileeren ende dat eerste water sal claer Syn dat sult ghij voor die tanden beware / want seer goet is / ende sullet ghebruyeken met die vorscreven / ende het selve wriven met een weynick cattoens.

Pag. 10 — Om smetten van gheverwet laken uit te doen.

Om smetten van olie uit te doen. Om vleckë va olie of vet op / papier uit te doë. Neemt asschen van wyngaert rancken / oft knoppë van wyngaert / en hullen van drooge boonen / ende die voorscrevë asschen legt op die smette van dynen

Sluiten