Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boeck / daerna sult ghyet sluyten in een persse / eenë dach ende eenen nacht / ende het sal reyn worden.

Pag. 13. — Om een water te makê / in een gelas ghedaen sal des nachts licht geven. Neemt een deel wormen die vlieghê ende bi nachte in den somer schynen / doet die in een gelas / daer na settet al in mist die tyt van vyfthien dagen / daen doet distilleeren het ghene dat in dat gelas overbleven sal zyn / in een verglaest alembic / dit water in ghelas ghedaen / sal des nachts lichten so dat ghi wel by dat licht sult moghen lesen.

Pag. 13. — Om seer schoone rosette te maken met de welcke ghi sult moghen scryven in vier manieren / te weten coluer van roosen / half greyne / violet en mareyt / in welcke confectie of verwen / ghi noch verwen moecht dat ghi wilt / het si gheyte vellen oft ander sulcke dinghen.

Neemt brisiliehout / en doeghet int claer water sieden alsulcke menichte als ghi wilt / tot dat het derde deel oft meer versoden is / en ist dat ghi weten wilt oft genoech ghesoden heeft / neemt schoon papier en doeghet in dat voorz. brisilie / en siet ghi dattet goede verwe heeft so ist wel / ist niet so latet noch also versieden / tot dat papier heel root is / daer na deylt dat water van dat voorscreven brisilie / in vier deele na die diversche verwen die ghi maken wilt. En ist dat ghi coluer van purpere / oft sterck root maken wilt / neemt een van de voorsc. deelen / ende en doet niet om violet verwe te maken / doeter een weynich calck water inne / het welcke men heet calcinee (dit water wordt gemaect in deser manierê / doende een weynich ongebluscht calcks blusschen / in een goet deel waters / latende dat staen / totdat het calck te gronde gae) van dit water ghedaen met dat tweede deel van die voorscr. rosette / sult ghy violet verwe makê / maer merct dat het water van die brisilie / of rosette moet laew zyn als ghi dat voors. water claer in doen sult. En in dander deel / doet daer looge inne / en ghi sult violet verwe hebbê. En in dat vierde deel / doet een weynich aluyns defente / hetwelcke die Italianen heetë lume di feza / en ghi sult mareyte verwe hebbê. Ghi hebt dan gheleert vierderhande verwen te maken met die welcke ghi scriven moecht als met inct / met die welcke ghi ooc vellen verwë moecht / in sulcke colueren als ghi wilt. Item met dese voors. confectie / moghen die vrouwen

Sluiten