Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noch den Domp / noch het Stof daer van niet int lyf en cryght

Ende wacht u dat ghy geene Pinceelen van dese verwe en leekt want sy is seer schadelick

Pag. 217. — Schijtgeel.

Neemt wauwe / die men in lattijn noemt Flostinctorius, dat zijn de geluwe Blommen / die de verwers gebruyeken / neemt die met de stelen / en blommen onder een / soo veel als u belieft, maect een calcwater / giet dat op de blommen / in eenen grooten ketel / Iatet so lange sieden / tot dat de gheluwicheyt der blommen uit mach sieden. Nemet daerna van de vyer, en latet een weinich verstaen, gietet daer naer door eenen doec ofte sac. / datter noch blommen noch cruyt by sy. Neemt daer naer wel gewreven crydt / en noch eens so veel wel gewreven aluyn / roeret wel onder een met een stoexken en neemt wel acht dattet niet te seer op en styghe / want den crijt / en den aluyn dryvent seer op. Latet also staen / so wort het water claer / Als haer nu de substantie wederom heeft geset / soo giedt het water wederom af / tot dat gy de verwe bloot siet / dewelcke gy nemen en droogen sult. Als gy die wilt gebruyeken so wryft met aluyn water ofte met dunne lymwater

wauw = reseda luteola.

Pag. 218. —

„Hoe datmen spaensgroen maken sal.

Neempt coperbladers / en vylsel van coper / doet die in een dicke coperen Busse / met een decksel daertoe eygetlic gemaect wesende: Giet daer op goeden stereken Wynazyn / ende een weynich honich settet in de warme Sonne / oft op eenen warmen hoven / veertyien dagen lanc / so sal den Azyn daer van Blauverwich worden / giet die daer af / in een gelas stopt dat dichte toe / en giet wederom Azyn / en honich daer af latet wederom so langhe staen / gietet wederom af / en doet dit soo lange als het coper Verwe van hem geeft. Het geê dater afgegoten is / dat suldy laten staen / tot datet begint dicke te worden / "

„Grieckxgroen / ofte Spaensgroen.

Neemt coperplaten / bestryetse / met geschuymden honich hanctse in eenen verloyden Pot / boven dichte toegedect / giet stereken Azyn / in den gront / stelt desen Pot also / op een warme plaetse vyer ofte vyf weken lanc / doet daer naer

Sluiten