Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den pot ope / en schrabt de groene blomme van de CoperP'ate. Hanct de plate wederom daer inals vore / en doet ooc altyt de groene blomme daer van / so lange als de plate duyrt

Pag. 224.

„Hoe datmen Loodwit, ofte Ceruse maken sal".

So verre als ghy selve wilt Lootwit maken so neemt loyen platen / en hangtse in eenen verloyde pot / daer in dat goeden witten Wynazyn sy / stopt den boven dichte toe / stelt hem op een warme plaetse / vier ofte vyf weken lanck / Neet daer naer het Loot uit den Pot / ende scrabt de Materie oft Loodwit daer va. Hanget alsdan wederom daer in / stopt den Pot als voren, toe. Hanghet dan wederom daer in stopt den Pot als voren en schrobbet daer naer / alle 14 dagen eens / als voren / so hebdy goet Lootwit."

„Persesteen swart kool van perziksteenen.

„So verre als ghy een schoon / en liefelic swart hebbe wilt. So neempt eenen goeden deel Persesteenen / doetet in eenen lyeuwen pot / met een decksel daer op luteret boven dichte toe / datter geenen damp uit en mach / anders souden die steenen / geheel tot asschen worden. Stelt desen Pot also in een Potbackershovë / laet hè brandë so lange als de ongebrande potten branden moetê. Als hy nu gebrant heeft / so neêt die swarte gebrande steenen daer uyt. Stootse in enen mortier wel cleyne / wryftse daer naer op eenê steen Tempereertse daer na met al sulckê têperature alst u belieft / so hebdy eë seer goet swart.

luteren: met leem bestrijken (Verdam).

Sluiten