Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Natuurlijk kunnen ook de bestaande scholen dienstbaar worden gemaakt aan deze cultureele opvoeding. Hier ligt voor den teekenleeraar een nieuwe taak.

En verder komt het er op aan, jeugdorganisaties, boeren- en boerinnenbonden in te schakelen in dit groote cultureele voorlichtingswerk, waarvan alle genoemde onderdeelen door ons in Overijsel geprobeerd zijn en, gezien onze beperkte middelen, met succes. Wij hebben dit werk stop moeten zetten, omdat er geen enkel openbaar lichaam te vinden was, bereid dit werk te steunen ot over te nemen.

Verder dient onze oude Nederlandsche bouwkunst zoo grondig mogelijk geïnventariseerd te worden. Niet alleen de heerschende elementen, ook het dienend element, het eenvoudige woonhuis en boerenhuis. In heel Nederland bestaat geen behoorlijk boek over boerderijenbouw, oud en nieuw. De nieuwe boerderijenbouw is in ons land bijna uitsluitend in handen van onbevoegden. Nooit is ze stelselmatig beoefend. Nooit zijn de resultaten behoorlijk vergaard en getoetst. Is het dan wonder, dat bijna elke nieuwe boerderij een aanslag is op het natuurschoon der streek, waar ze verrijst. En dat de inrichting van het woongedeelte in overeenstemming is met deze leelijkheid.

Pas wanneer deze organisatie ten behoeve der cultuur een feit zal zijn, zal de dag kunnen aanbreken, dat wij kunnen spreken van Nederland als van een land met bloeiende bouwkunst.

Dan zal een tijd komen, waarin we door onze nieuwe steden en dorpen zullen wandelen, zooals we nu wandelen door de sporadische mooie oude. Opnieuw zullen zich de eenvoudige woonhuizen rijen, verdraagzaam naast elkander, als schakels van een keten. En boven de huizen uit zullen de heerschende elementen der toekomst zijn. De lichtende hallen van den arbeid, waarin de arbeidsvreugde uitgedrukt zal zijn, die er binnen heerscht. Het stadhuis, huis van gemeenschappelijk bestuur, bouwkunstige uitdrukking van den triumf der ware democratie, die niet achter ons ligt, maar voor ons, ontsprongen uit een levend besef van de oneindige waarde van elke menschenziel. En van dit levend besef zal ook de kathedraal der toekomst doortrokken zijn, volkshuis in oorsprong, zooals ook de kathedraal van het verleden dat was. En evenais de kathedraal van het verleden zal de kathedraal van de toekomst de bouwkunstige vertolking zijn van de grootste geestelijke

Sluiten