Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doen beide partijen, de maatschappij, die vreest, trots of door veelheid van dokters te zullen bezwijken, en de economisten, die zich veronachtzaamd achten, terecht beklag ?

Geen van beiden, naar mij voorkomt. Gij zult mij eenige aandacht willen schenken bij een poging om dit ontkennend antwoord te staven.

Om te beginnen met de klacht der economisten, dat men hen laat roepen in de woestijn — het beeld is waarlijk niet van onpas in deze dagen — deze eischt alvast nadere precizeering. Wanneer maatregelen worden getroffen, die het economische leven raken en ook beoogen, dit te doen, dan plegen zij te worden verdedigd op geheel of sterk economische gronden, dan komt dus hierbij economische theorie wel degelijk aan het woord, wordt wèl naar haar geluisterd ; slechts die economisten mogen dan klagen, wier

raad in den wind vervloog.

Het is met deze als met vele klachten : zij is moeilijk grijpbaar. Giet men ze bijvoorbeeld in den vorm van deze vraag : hoe te verklaren, dat maatregelen van economische strekking veelal worden genomen zonder dat vooraf over hun vermoedelijke heilzaamheid een forum van vooraanstaande mannen van economische wetenschap wordt gehoord? — dan kan men ook op deze formuleering afdingen. Welk forum wordt bedoeld? Een economisch advies-college ten dienste van Overheids-organen ? Maar dezulke bestaan; de klacht zou dan zich moeten richten tegen hun samenstelling.

De eenig mogelijke zin van het beklag lijkt mij een andere. Het bedoelde forum is niet een concreet college, maar de ideëele vierschaar der wetenschap. Wetenschappelijk behoorlijk vaststaande slotsommen — hierop komt de grief dan neer worden niet geëerbiedigd en naar behooren verwerkt in de economische politiek ; anders dan de conclusies van medische wetenschap, die aan het ziekbed plegen te worden geëerbiedigd, verwerkt en toegepast.

Inderdaad dringt een parallel met de geneeskunde hier zich op. Toch is er reden — ten aanzien van opdringerige lieden handelen wij niet anders — om uitdrukkelijk verschil en afstand te markeeren. De parallel toch blijft bedenkelijk aan de oppervlakte.

Beide, zoowel de medische als de economische wetenschap, onderscheiden tusschen gezond en ziek, gaan uit van wat normaal

Sluiten