Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doornik altijd tot Neustrië. De Maas was ongeveer de grens. Van Neustrië uit beheerschten de Franken de zuidelijke landen tot ongeveer de Pyreneeën en Alpen, met Austrasië de Duitsche stammen. Reeds toen lag de grens tusschen de latere landen Frankrijk enDuitschland diep binnen het tegenwoordige Fransche taalgebied. Dat is vele eeuwen zoo gebleven.

De Neustrische regeering, die het gebied van het latere Vlaanderen en Brussel beheerschte, vertoonde geen belangstelling in ons land. De Austrasische aanstonds. Nog in de eerste helft der zesde eeuw, toen het rijk pas gevestigd was, drongen de Austrasiërs langs Maas en Rijn naar de monden op. Langs dezelfde wegen als indertijd de Romeinen. Ook met hetzelfde doel? Niet geheel; aan strategische plannen hebben ze er niet bij gedacht.- Ongetwijfeld is het handelsverkeer met Engeland al belangrijk genoeg geweest. Waarschijnlijk liep het over geweven stoffen, wol en wijn. Italiaansche en Byzantijnsche luxeartikelen zullen ook een rol gespeeld hebben. Een druk verkeer tusschen de Engelsche kerk en Rome ging zeker vaak langs dezelfde wegen. En dat werd voor de toekomst belangrijk. De Engelsche clerus was niet alleen zeer pauselijk gezind, hij worstelde ook hevig met de concurreerende Iersche kerk, die onafhankelijk van den paus ontstaan en georganiseerd was. De Angelsaksen beschouwden het dus als een nationale leus, de Christenkerk overal pauselijk te organiseeren.

De Friezen, die, wanneer weten we niet, tot eenige vaste leiding gekomen schenen, waren intusschen ook niet blind voor de economische voordeelen van de riviermonden. Het maakt den indruk, dat binnenlandsche moeilijkheden van het Frankenrijk, misschien ook de oorlogen, die de Austrasiërs met de Slaven te voeren hadden, het den Friezen heeft mogelijk gemaakt, weder naar het zuiden door te breken. Zoodra echter de Austrasische hofmeier Pippijn, gezegd van Herstal, de feitelijke oppermacht

Sluiten